Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2

  • gjennomføre leker, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter og forstå hvordan ulike aktiviteter påvirker og utvikler koordinasjon, styrke, utholdenhet og bevegelighet
  • utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme god psykisk og fysisk helse og bidra til en helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang og i framtidig arbeidsliv
  • praktisere regler for å delta i ulike bevegelsesaktiviteter og medvirke til læring for andre
  • planlegge og gjennomføre uteaktiviteter til ulike årstider, der formålet er å ha gode naturopplevelser
  • praktisere bærekraftig ferdsel i naturen og gjennomføre friluftslivsaktiviteter i nærområdet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering