Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2

 • gjennomføre
  leker, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter og forstå
  hvordan ulike aktiviteter påvirker og utvikler koordinasjon, styrke, utholdenhet og bevegelighet
 • utføre trening på egen hånd og reflektere
  over hvordan fysisk aktivitet kan fremme god psykisk og fysisk helse og bidra til en helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang og i framtidig arbeidsliv
 • praktisere regler for å delta i ulike bevegelsesaktiviteter og medvirke til læring for andre
 • planlegge
  og gjennomføre
  uteaktiviteter til ulike årstider, der formålet er å ha gode naturopplevelser
 • praktisere bærekraftig ferdsel i naturen og gjennomføre
  friluftslivsaktiviteter i nærområdet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering