Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3

 • øve
  på og utvikle
  kunnskaper og ferdigheter i ulike bevegelsesaktiviteter ut fra egne forutsetninger
 • planlegge
  , gjennomføre
  og vurdere
  egentrening og forklare hvordan dette kan medvirke til en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang
 • beskrive
  og drøfte
  sammenhenger mellom bevegelse, kropp, trening og helse i samfunnet
 • samarbeide
  om å løse praktiske oppgaver i et læringsfellesskap og ut fra øvelse og aktivitet reflektere
  over hvordan egen medvirkning kan påvirke andre
 • planlegge
  og gjennomføre
  uteaktiviteter og friluftslivsaktiviteter i nærområdet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering