Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3

  • øve på og utvikle kunnskaper og ferdigheter i ulike bevegelsesaktiviteter ut fra egne forutsetninger
  • planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening og forklare hvordan dette kan medvirke til en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang
  • beskrive og drøfte sammenhenger mellom bevegelse, kropp, trening og helse i samfunnet
  • samarbeide om å løse praktiske oppgaver i et læringsfellesskap og ut fra øvelse og aktivitet reflektere over hvordan egen medvirkning kan påvirke andre
  • planlegge og gjennomføre uteaktiviteter og friluftslivsaktiviteter i nærområdet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering