Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo3 lasáhus oppalaš studerengelbbolašvuhtii fidnofágalaš oahppoprográmmaid maŋŋá

 • guldalit diehtojuohkima ja ákkastallama, reflekteret daid hárrái ja árvvoštallat daid, ja ieš geavahit relevánta retoralaš strategiijaid ságastallamiin ja digaštallamiin
 • fágalaš ságastallamiin ságaškuššat oktavuođa birra giela, kultuvrra ja identitehta gaskka
 • lohkat máŋggalágan teavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin ja čatnat daid kulturhistorjjálaš oktavuhtii
 • lohkat iešguđetlágan teakstašlájaid ja reflekteret daid hárrái historjjálaš ja oahppi dálááiggi konteavsttas
 • suokkardit teavsttaid retoralaččat ja estehtalaččat ja reflekteret fáttáid ja árvvuid hárrái maid teavsttat ovdanbuktet
 • reflekteret ovttaláganvuođaid ja erohusaid hárrái iešguđetlágan apeallavugiin sámi ja eará kultuvrrain
 • analyseret ja ságaškuššat dan mo sámi girjjálašvuohta lea čadnojuvvon sámi kultuvrii ja servodahkii
 • analyseret ja dulkot sámegiel girjjálašvuođa ja eará kultuvrraid teavsttaid
 • reflekteret sámegiela ja kultuvrra hárrái eamiálbmot- ja minoritehtaperspektiivvas
 • čállit teavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin mat válddahit dahje ságaškuššet sámegielfágalaš fáttáid
 • geavahit fágamáhtu ja dárkilis ja máŋggabealat fágagiela sihke njálmmálaččat ja čálalaččat
 • geavahit árbevirolaš sámi albmanahttinvugiid ja sámigiel terminologiija barggus fágain
 • geavahit máhtu giela, teavstta ja šáŋŋera birra iešguđetlágan njálmmálaš ja čálalaš teakstašlájaid hábmemii
 • geavahit iešguđetlágan retoralaš apeallavugiid ja gielalaš váikkuhangaskaomiid njálmmálaččat ja čálalaččat
 • reflekteret servodaga giellageavaheami hárrái ja dan birra makkár váikkuhusaid dat buktá sámegielaid seailluheapmái ja ovddideapmái
 • ságaškuššat máŋggagielatvuođa eavttuid ja vejolašvuođaid birra skuvllas, bargoeallimis ja servodagas
 • suokkardit iešguđet áiggiid sámegielaid dili ja giellapolitihka
 • suokkardit ja ságaškuššat mo iešguđetlágan majoritehtagielat váikkuhit sámegillii ja reflekteret sámegiela geavaheami eavttuid hárrái ovdal, dál ja boahtteáiggis
 • suokkardit giellagirjáivuođa Sámis ja buohtastahttit iežas giela eará sámegielaiguin
 • lohkat máŋggaid boares teavsttaid ja giellahistorjjálaš perspektiivvas suokkardit daid
 • árvvoštallat, válljet ja geavahit heivvolaš giella- ja gulahallanteknologiija dárbbu ja ulbmila mielde
 • áddet ja geavahit metagiela barggus fágain
 • hálddašit giela hápmeoahpa, syntávssa ja riektačállima gulahallamis ja teakstaráhkadeamis

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan