Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 4. ceahki maŋŋá

 • guldalit earáid, jearrat čielggadeaddji ja čiekŋudeaddji gažaldagaid, ja čuovvulit dan maid earát ovdanbuktet
 • guldalit, ságastallat ja suokkardit iešguđetlágan njálmmálaš ja čálalaš teavsttaid
 • lohkat iešguđetlágan teakstašlájaid njuovžilit ja áddet sisdoalu ja teavstta ulbmila
 • ságastallat oaiviliid ja fáktáid erohusaid birra
 • suokkardit ja válddahit mo sátneválljema ja jietnageavaheami sáhttá geavahit váikkuhangaskaoapmin
 • muitalit, válddahit ja ákkastallat njálmmálaččat ja čálalaččat
 • geavahit iešguđetlágan strategiijaid ja digitála resurssaid hábmedettiin teavsttaid
 • čállit iešguđetlágan teavsttaid main lea struktuvra ja oktavuohta
 • geavahit giela hápme- ja cealkkaoahpa njuolggadusaid ja minstariid iežas teakstaráhkadeamis
 • geavahit metagiela go ságastallá giela deaŧaleamos struktuvrraid birra
 • gávdnat, válljet, geavahit ja almmuhit gálduid iežas barggus
 • árvvoštallat iežas ja earáid teavsttaid ja buoridit iežas teavsttaid earáid responssa ja válljejuvvon árvvoštallaneavttuid vuođul
 • geahččaladdat iešguđetlágan oahppanstrategiijaid
 • buohtastahttit iežas suopmana čállingielain
 • ságastallat giela ja giellaseaguheami birra
 • geavahit sániid ja doahpagiid mat gusket árbevirolaš máhttui, lundui ja servodahkii

Dađistaga árvvoštallan