Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter påbygging til vg3 generell studiekompetanse yrkesfaglige utdanningsprogram

 • lytte til, reflektere
  over og vurdere
  informasjon og argumentasjon og selv bruke
  relevante retoriske strategier i samtaler og diskusjoner
 • drøfte
  sammenhenger mellom språk, kultur og identitet i faglige samtaler
 • lese et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
 • lese og reflektere
  over ulike teksttyper ut fra historisk kontekst og elevens egen samtid
 • utforske
  tekster retorisk og estetisk og reflektere
  over temaer og verdier tekstene tar opp
 • reflektere
  over likheter og forskjeller i ulike retoriske appellformer i samiske og andre kulturer
 • analysere
  og drøfte
  hvordan samisk litteratur er knyttet til samisk kultur og samfunn
 • analysere
  og tolke
  tekster fra samisk litteratur og andre kulturer
 • reflektere
  over samisk språk og kultur i et urfolks- og minoritetsperspektiv
 • skrive tekster i ulike sjangre som gjør rede for eller drøfter samiskfaglige emner
 • bruke
  fagkunnskaper og presist og nyansert fagspråk både muntlig og skriftlig
 • bruke
  tradisjonelle samiske uttrykksmåter og samisk terminologi i arbeid med fag
 • bruke
  kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utforme ulike typer muntlige og skriftlige tekster
 • bruke
  ulike retoriske appellformer og språklige virkemidler muntlig og skriftlig
 • reflektere
  over språkbruk i samfunnet og hvilke konsekvenser dette har for bevaring og utvikling av samiske språk
 • drøfte
  vilkår og muligheter for flerspråklighet i skole, arbeidsliv og samfunn
 • utforske
  samiske språks språksituasjon og språkpolitikk gjennom ulike tider
 • utforske
  og drøfte
  hvordan ulike majoritetsspråk påvirker samisk og reflektere
  over vilkårene for bruk av samisk før, nå og i framtiden
 • utforske
  språkmangfoldet i Sápmi/Sábme/Saepmie og sammenligne
  eget språk med andre samiske språk
 • lese et utvalg eldre tekster og utforske
  dem i et språkhistorisk perspektiv
 • vurdere
  , velge og bruke
  egnet språk- og kommunikasjonsteknologi ut fra behov og formål
 • forstå
  og bruke
  metaspråk i arbeid med faget
 • mestre språkets formverk, syntaks og rettskriving i kommunikasjon og tekstskaping

Underveisvurdering

Standpunktvurdering