Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter påbygging til vg3 generell studiekompetanse yrkesfaglige utdanningsprogram

 • lytte til, reflektere over og vurdere informasjon og argumentasjon og selv bruke relevante retoriske strategier i samtaler og diskusjoner
 • drøfte sammenhenger mellom språk, kultur og identitet i faglige samtaler
 • lese et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
 • lese og reflektere over ulike teksttyper ut fra historisk kontekst og elevens egen samtid
 • utforske tekster retorisk og estetisk og reflektere over temaer og verdier tekstene tar opp
 • reflektere over likheter og forskjeller i ulike retoriske appellformer i samiske og andre kulturer
 • analysere og drøfte hvordan samisk litteratur er knyttet til samisk kultur og samfunn
 • analysere og tolke tekster fra samisk litteratur og andre kulturer
 • reflektere over samisk språk og kultur i et urfolks- og minoritetsperspektiv
 • skrive tekster i ulike sjangre som gjør rede for eller drøfter samiskfaglige emner
 • bruke fagkunnskaper og presist og nyansert fagspråk både muntlig og skriftlig
 • bruke tradisjonelle samiske uttrykksmåter og samisk terminologi i arbeid med fag
 • bruke kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utforme ulike typer muntlige og skriftlige tekster
 • bruke ulike retoriske appellformer og språklige virkemidler muntlig og skriftlig
 • reflektere over språkbruk i samfunnet og hvilke konsekvenser dette har for bevaring og utvikling av samiske språk
 • drøfte vilkår og muligheter for flerspråklighet i skole, arbeidsliv og samfunn
 • utforske samiske språks språksituasjon og språkpolitikk gjennom ulike tider
 • utforske og drøfte hvordan ulike majoritetsspråk påvirker samisk og reflektere over vilkårene for bruk av samisk før, nå og i framtiden
 • utforske språkmangfoldet i Sápmi/Sábme/Saepmie og sammenligne eget språk med andre samiske språk
 • lese et utvalg eldre tekster og utforske dem i et språkhistorisk perspektiv
 • vurdere, velge og bruke egnet språk- og kommunikasjonsteknologi ut fra behov og formål
 • forstå og bruke metaspråk i arbeid med faget
 • mestre språkets formverk, syntaks og rettskriving i kommunikasjon og tekstskaping

Underveisvurdering

Standpunktvurdering