Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • lytte til og bearbeide innspill fra andre og selv gi uttrykk for og begrunne egne meninger
 • reflektere over hvordan språk kan uttrykke holdninger til medmennesker
 • lese et bredt utvalg teksttyper og samtale om form og innhold
 • reflektere over hvordan muntlige fortellertradisjoner og verdier gjenspeiler seg i samisk litteratur
 • utforske og reflektere over sammenhengene mellom språk og identitet
 • bruke hensiktsmessige lesemåter og strategier tilpasset tekstens form og innhold og lesingens formål
 • fortelle, informere, argumentere og uttrykke seg presist muntlig og skriftlig
 • skrive ulike teksttyper med klart formål, klart innhold og klar struktur
 • utforske og bruke ulike språklige virkemidler og modaliteter i egen tekstskaping og i muntlige sammenhenger
 • bruke ulike typer tekstbehandlings- og kommunikasjonsverktøy i muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • forklare og bruke kunnskaper om språkets formverk, vanlige typer ordavledninger og setningsoppbygning
 • bruke sentrale regler for rettskriving, setningsoppbygning og tekstbinding i egen tekstskaping
 • vurdere ulike kilders troverdighet og oppgi kilder i eget arbeid
 • vurdere egne og andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra ulike faglige kriterier
 • utforske og beskrive likheter og ulikheter mellom egen og andres dialekt og skriftspråket
 • reflektere over hvordan andre språk påvirker samiske språk
 • utforske og bruke ord og uttrykk knyttet til samfunnsliv, naturbruk og tradisjonell kunnskap

Underveisvurdering