Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • delta aktivt i utforskende samtaler og diskusjoner, uttrykke egne meninger og respondere på andres innspill
 • lese og reflektere over et variert utvalg av tekster fra fortid og samtid
 • beskrive og drøfte hvordan samisk litteratur er knyttet til samisk kultur og identitet
 • gjøre rede for flerspråklighet og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet
 • reflektere over et utvalg samiske fortellinger og sammenligne med tekster fra andre urfolk
 • utforske hvordan andre språk påvirker samiske språk og utvikle bevissthet om hvordan man tar vare på samiske språk
 • bruke tradisjonelle samiske uttrykksmåter og samisk terminologi i arbeid med fag
 • presentere, dokumentere og drøfte faglige emner med helhetlig argumentasjon og relevant fagspråk
 • gjøre rede for og bruke et bredt register av virkemidler
 • skrive og utforme ulike tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving
 • velge og bruke egnet språk- og kommunikasjonsteknologi ut fra behov og formål
 • vurdere og bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
 • vurdere egne og andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra kunnskap om språk og tekst, tilbakemeldinger og faglige kriterier

Underveisvurdering