Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • delta aktivt i utforskende samtaler og diskusjoner, uttrykke egne meninger og respondere på andres innspill
 • lese og reflektere
  over et variert utvalg av tekster fra fortid og samtid
 • beskrive
  og drøfte
  hvordan samisk litteratur er knyttet til samisk kultur og identitet
 • gjøre rede for flerspråklighet og reflektere
  over sammenhengen mellom språk og identitet
 • reflektere
  over et utvalg samiske fortellinger og sammenligne
  med tekster fra andre urfolk
 • utforske
  hvordan andre språk påvirker samiske språk og utvikle bevissthet om hvordan man tar vare på samiske språk
 • bruke
  tradisjonelle samiske uttrykksmåter og samisk terminologi i arbeid med fag
 • presentere
  , dokumentere og drøfte
  faglige emner med helhetlig argumentasjon og relevant fagspråk
 • gjøre rede for og bruke
  et bredt register av virkemidler
 • skrive og utforme ulike tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving
 • velge og bruke
  egnet språk- og kommunikasjonsteknologi ut fra behov og formål
 • vurdere
  og bruke
  ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
 • vurdere
  egne og andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra kunnskap om språk og tekst, tilbakemeldinger og faglige kriterier

Underveisvurdering