Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • lytte til og reflektere over andres presentasjoner, og bygge egen argumentasjon på andres innspill
 • reflektere over hvordan ulik språkbruk kan uttrykke holdninger til medmennesker
 • fortelle, informere, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig
 • gjenkjenne og bruke ulike språklige og estetiske virkemidler og retoriske appellformer
 • lese ulike teksttyper av varierende lengde og kompleksitet, og sammenligne og tolke tekstene
 • velge og bruke hensiktsmessige lese- og læringsstrategier i arbeid med faget
 • reflektere over hvordan samiske tenkemåter, samiske muntlige fortellertradisjoner og samiske verdier kommer til uttrykk i samisk litteratur
 • bruke relevante begreper og fagspråk knyttet til ulike samiske emner og verdier
 • sammenligne sagn- og eventyrvarianter og muntlige tradisjoner fra ulike samiske områder
 • utforske og gjøre rede for likheter og forskjeller mellom samiske språk
 • bruke relevant fagspråk for å forklare og analysere tekst og språk
 • planlegge og utforme ulike typer tekster med struktur tilpasset innhold, formål og mottaker
 • bruke regler for rettskriving, språkets formverk og tekstbinding i skriftlig kommunikasjon og tekstskaping
 • vurdere ulike kilders troverdighet, pålitelighet og relevans, og bruke kilder i eget arbeid på en etterrettelig måte
 • vurdere egne og andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra varierte faglige kriterier
 • reflektere over hvordan andre språk påvirker samiske språk og hvordan man kan bevare og utvikle samisk på ulike arenaer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering