Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 studieforberedende utdanningsprogram

 • lytte til, reflektere over og vurdere informasjon og argumentasjon og selv bruke relevante retoriske strategier i samtaler og diskusjoner
 • lese et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
 • utforske tekster retorisk og estetisk og reflektere over temaer og verdier tekstene tar opp
 • reflektere over likheter og forskjeller i ulike retoriske appellformer i samiske og andre kulturer
 • analysere og drøfte hvordan samisk litteratur er knyttet til samisk kultur og samfunn
 • skrive tekster i ulike sjangre som gjør rede for eller drøfter samiskfaglige emner
 • bruke ulike retoriske appellformer og språklige virkemidler muntlig og skriftlig
 • reflektere over språkbruk i samfunnet og hvilke konsekvenser dette har for bevaring og utvikling av samiske språk
 • drøfte vilkår og muligheter for flerspråklighet i skole, arbeidsliv og samfunn
 • utforske språkmangfoldet i Sápmi/Sábme/Saepmie og sammenligne eget språk med andre samiske språk
 • lese et utvalg eldre tekster og utforske dem i et språkhistorisk perspektiv

Underveisvurdering