Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 studieforberedende utdanningsprogram

 • lytte til, reflektere
  over og vurdere
  informasjon og argumentasjon og selv bruke
  relevante retoriske strategier i samtaler og diskusjoner
 • lese et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
 • utforske
  tekster retorisk og estetisk og reflektere
  over temaer og verdier tekstene tar opp
 • reflektere
  over likheter og forskjeller i ulike retoriske appellformer i samiske og andre kulturer
 • analysere
  og drøfte
  hvordan samisk litteratur er knyttet til samisk kultur og samfunn
 • skrive tekster i ulike sjangre som gjør rede for eller drøfter samiskfaglige emner
 • bruke
  ulike retoriske appellformer og språklige virkemidler muntlig og skriftlig
 • reflektere
  over språkbruk i samfunnet og hvilke konsekvenser dette har for bevaring og utvikling av samiske språk
 • drøfte
  vilkår og muligheter for flerspråklighet i skole, arbeidsliv og samfunn
 • utforske
  språkmangfoldet i Sápmi/Sábme/Saepmie og sammenligne
  eget språk med andre samiske språk
 • lese et utvalg eldre tekster og utforske dem i et språkhistorisk perspektiv

Underveisvurdering