Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 studieforberedende utdanningsprogram

 • drøfte sammenhenger mellom språk, kultur og identitet i faglige samtaler
 • lese og reflektere over ulike teksttyper ut fra historisk kontekst og elevens egen samtid
 • analysere og tolke tekster fra samisk litteratur og andre kulturer
 • reflektere over samisk språk og kultur i et urfolks- og minoritetsperspektiv
 • bruke fagkunnskaper og presist og nyansert fagspråk både muntlig og skriftlig
 • bruke tradisjonelle samiske uttrykksmåter og samisk terminologi i arbeid med fag
 • bruke kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utforme ulike typer muntlige og skriftlige tekster
 • utforske samiske språks situasjon og språkpolitikk gjennom ulike tider
 • utforske og drøfte hvordan ulike majoritetsspråk påvirker samisk og reflektere over vilkårene for bruk av samisk før, nå og i framtiden
 • vurdere, velge og bruke egnet språk- og kommunikasjonsteknologi ut fra behov og formål
 • forstå og bruke metaspråk i arbeid med faget
 • mestre språkets formverk, syntaks og rettskriving i kommunikasjon og tekstskaping

Underveisvurdering

Standpunktvurdering