Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 studieforberedende utdanningsprogram

 • drøfte
  sammenhenger mellom språk, kultur og identitet i faglige samtaler
 • lese og reflektere
  over ulike teksttyper ut fra historisk kontekst og elevens egen samtid
 • analysere
  og tolke
  tekster fra samisk litteratur og andre kulturer
 • reflektere
  over samisk språk og kultur i et urfolks- og minoritetsperspektiv
 • bruke
  fagkunnskaper og presist og nyansert fagspråk både muntlig og skriftlig
 • bruke
  tradisjonelle samiske uttrykksmåter og samisk terminologi i arbeid med fag
 • bruke
  kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utforme ulike typer muntlige og skriftlige tekster
 • utforske
  samiske språks situasjon og språkpolitikk gjennom ulike tider
 • utforske
  og drøfte
  hvordan ulike majoritetsspråk påvirker samisk og reflektere
  over vilkårene for bruk av samisk før, nå og i framtiden
 • vurdere
  , velge og bruke
  egnet språk- og kommunikasjonsteknologi ut fra behov og formål
 • forstå
  og bruke
  metaspråk i arbeid med faget
 • mestre språkets formverk, syntaks og rettskriving i kommunikasjon og tekstskaping

Underveisvurdering

Standpunktvurdering