Samfunnsfag (SAF01‑04)
Tverrfaglege tema

Folkehelse og livsmeistring

Tilknytte kompetansemål

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling