Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 elektro og datateknologi

 • utforske
  en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere
  funn og argumentere for valg av metoder
 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
 • utforske
  og presentere
  teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere
  den i et bærekraftsperspektiv
 • drøfte
  aktuelle spørsmål om helse og livsstil, inkludert samisk folkemedisin, og vurdere
  pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
 • gjøre rede for
  funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • gjøre rede for
  sammenhenger mellom elektrisk energi og effekt og presentere
  noen energieffektive løsninger i bygg
 • bruke
  begrepene vekselstrømsteknologi, likestrømsteknologi, energilagring og virkningsgrad for å beskrive
  og drøfte
  metoder for bærekraftig energiproduksjon

Underveisvurdering

Standpunktvurdering