Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 salg, service og reiseliv

  • utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder
  • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
  • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv
  • drøfte aktuelle spørsmål om helse og livsstil, inkludert samisk folkemedisin, og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
  • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
  • undersøke ulike materialers og produkters livsløp og vurdere disse i et bærekraftsperspektiv
  • gjøre rede for aktuelle miljøutfordringer knyttet til handel og reiseliv og drøfte disse i et bærekraftsperspektiv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering