Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1T-Y for informasjonsteknologi og medieproduksjon

 • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar, setje opp formlar og utforske
  desse ved hjelp av digitale verktøy
 • utforske
  strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine
 • utforske
  samanhengar mellom andregradslikningar og andregradsulikskapar, andregradsfunksjonar og kvadratsetningane og bruke
  samanhengane i problemløysing
 • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere
  desse
 • lese, bruke
  og lage rekneark i arbeidet med budsjett, anbod og kostnadsberekning knytt til informasjonsteknologi og medieproduksjon, og vurdere
  korleis ulike faktorar påverkar resultatet
 • utforske
  og bruke
  geometriske former og forhold og bruke
  det i design og produktutvikling

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering