Kompetansemål og vurderingMatematikk T (MAT09‑01)

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1T-Y for informasjonsteknologi og medieproduksjon

 • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar, setje opp formlar og
  utforske
  desse ved hjelp av digitale verktøy
 • utforske
  strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine
 • utforske
  samanhengar mellom andregradslikningar og andregradsulikskapar, andregradsfunksjonar og kvadratsetningane og
  bruke
  samanhengane i problemløysing
 • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og
  presentere
  desse
 • lese,
  bruke
  og lage rekneark i arbeidet med budsjett, anbod og kostnadsberekning knytt til informasjonsteknologi og medieproduksjon, og
  vurdere
  korleis ulike faktorar påverkar resultatet
 • utforske
  og
  bruke
  geometriske former og forhold og
  bruke
  det i design og produktutvikling

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering