Matematikk T (MAT09‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1T

 • formulere og løyse problem ved hjelp av algoritmisk tenking, ulike problemløysingsstrategiar, digitale verktøy og programmering
 • lese og
  forstå
  matematiske bevis og
  utforske
  og
  utvikle
  bevis i relevante matematiske emne
 • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar, setje opp formlar og
  utforske
  desse ved hjelp av digitale verktøy
 • utforske
  strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine
 • forklare forskjellen mellom ein identitet, ei likning, eit algebraisk uttrykk og ein funksjon
 • utforske
  samanhengar mellom andregradslikningar og andregradsulikskapar, andregradsfunksjonar og kvadratsetningane og
  bruke
  samanhengane i problemløysing
 • modellere situasjonar knytte til ulike tema,
  drøfte
  ,
  presentere
  og forklare resultata og argumentere for om modellane er gyldige
 • lese, hente ut og
  vurdere
  matematikk i relevante tekstar om ulike tema og
  presentere
  relevante berekningar og analysar av resultata
 • utforske
  og
  beskrive
  eigenskapane ved polynomfunksjonar, rasjonale funksjonar, eksponentialfunksjonar og potensfunksjonar
 • bruke
  gjennomsnittleg og momentan vekstfart i konkrete døme og
  gjere greie for
  den deriverte
 • forklare polynomdivisjon og
  bruke
  det til å omskrive algebraiske uttrykk,
  drøfte
  funksjonar og løyse likningar og ulikskapar
 • gjere greie for
  definisjonane av sinus, cosinus og tangens og
  bruke
  trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar
 • grunngi sinus-, cosinus- og arealsetninga
 • bruke
  trigonometri til å
  analysere
  og løyse samansette teoretiske og praktiske problem med lengder, vinklar og areal

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering