Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1T-Y for bygg- og anleggsteknikk

 • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar, setje opp formlar og utforske
  desse ved hjelp av digitale verktøy
 • utforske
  strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine
 • utforske
  samanhengar mellom andregradslikningar og andregradsulikskapar, andregradsfunksjonar og kvadratsetningane og bruke
  samanhengane i problemløysing
 • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere
  desse
 • lese, bruke
  og lage rekneark i arbeidet med budsjett, anbod og kostnadsberekning knytt til bygg- og anleggsteknikk, og vurdere
  korleis ulike faktorar påverkar resultatet
 • bruke
  trigonometri til å rekne ut lengder, vinklar og areal og bruke
  målestokk til å rekne ut lengder og areal i problemløysing innanfor bygg- og anleggsteknikk

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering