Utkast

Kjennetegn på måloppnåelse – matematikk 1T-Y, Vg1

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i matematikk 1T-Y (MAT09-01). De er veiledende for standpunktvurdering.

Kjennetegnene er under utvikling. Frist for tilbakemelding var 1. april 2020. Tusen takk for alle gode innspill. Vi legger ut oppdatert versjon av kjennetegnene innen skolestart.

Hva og hvorfor kjennetegn på måloppnåelse?

Det er kompetansemålene i læreplanen som er grunnlaget for vurdering av elevens sluttkompetanse. Formålet med kjennetegn på måloppnåelse er å gi en felles nasjonal forståelse for nivået på standpunktkarakterene som sluttvurdering.

Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag, og må derfor brukes sammen med læreplanen for at de skal gi mening.

I det daglige arbeidet med læreplan og vurdering er det lett å fordype seg i detaljer. De veiledende kjennetegnene er imidlertid formulert på et overordnet nivå, med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. Dette både for å holde ett blikk på den helhetlige kompetansen som er beskrevet i læreplanen og for å gjøre lokal konkretisering og tilpasning mulig.

Hvordan lese og bruke kjennetegnene for å fastsette standpunktkarakteren?

Kjennetegnene er utforma for standpunktkarakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er ikke uttømmende beskrivelser av eleven sin kompetanse. Hjelp til vurdering av elevens kompetanse på karakterene 1, 3 og 5 må derfor leses ut ifra beskrivelsene av 2, 4 og 6.

En elev kan vise kompetanse på ulike nivå i matrisen. I enkelte av kompetansebeskrivelsene kan kompetansen til eleven være tilsvarende 4, og andre steder som 2 eller 6. Læreren må derfor bruke læreplanen, kjennetegnene og sitt profesjonelle skjønn for å gi en rettferdig vurdering av eleven sin kompetanse.

Hvordan kan kjennetegnene være til nytte underveis i opplæringa?

Kjennetegnene er veiledende og skal være til støtte for standpunktvurderingen, men kan også være til nytte underveis i opplæringa. Som lærer kan du forklare og diskutere læreplanen og kjennetegnene med elevene tidlig i opplæringa slik at de forstår hva som er forventa av dem ved avslutningen av opplæringa.

Hvorfor samarbeide med kollegaer om læreplan og kjennetegn?

Samarbeid mellom kollegaer om arbeid med læreplan og kjennetegn kan bidra til felles forståelse, og et felles språk om hva elevene skal lære og hva som kjennetegner ulik grad av måloppnåelse. Et slikt tolkingsfellesskap innebærer ikke at all vurdering skal gjøres på en bestemt måte, men at felles drøfting og forståelse av vurderingsgrunnlaget kan fremme rettferdig vurdering av kompetansen til hver enkelt elev.

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse
Karakter 2Karakter 4Karakter 6
Eleven viser kreativitet og refleksjon i å utforske og argumentere for enkle matematiske strukturer og sammenhenger (generalisering) Eleven viser kreativitet og refleksjon i å utforske, oppdage og argumentere for matematiske strukturer og sammenhenger (generalisering) Eleven viser kreativitet og refleksjon i å utforske, oppdage og argumentere for komplekse matematiske strukturer og sammenhenger (generalisering)
Eleven formulerer, analyserer og løser enkle problemer ved å bruke problemløsingsstrategier Eleven formulerer, analyserer, deler opp og løser problemer ved å bruke hensiktsmessige problemløsningsstrategier Eleven formulerer, analyserer, deler opp og løser komplekse problemer ved å vurdere og bruke hensiktsmessige problemløsningsstrategier 
Eleven løser enkle problemer ved å bruke ulike hjelpemidler for å løse deler av problemet  Eleven løser problemer ved å velge og bruke hensiktsmessige hjelpemidler for å løse deler av problemet  Eleven løser komplekse problemer ved å vurdere, velge og bruke hensiktsmessige hjelpemidler for å løse ulike deler av problemet
Eleven følger matematiske resonnementer og løsninger  Eleven beskriver matematiske resonnementer og løsninger Eleven forklarer og argumenterer for matematiske resonnementer og løsninger
Eleven bruker et enkelt matematisk språk i argumentasjoner og resonnementer  Eleven bruker et hensiktsmessig matematisk språk i argumentasjoner og resonnementer  Eleven bruker et rikt og hensiktsmessig matematisk språk i argumentasjoner og resonnementer

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!