Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1T-Y for elektro og datateknologi

 • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar, setje opp formlar og utforske
  desse ved hjelp av digitale verktøy
 • utforske
  strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine
 • utforske
  samanhengar mellom andregradslikningar og andregradsulikskapar, andregradsfunksjonar og kvadratsetningane og bruke
  samanhengane i problemløysing
 • gjere greie for
  definisjonane av sinus, cosinus og tangens, tolke
  definisjonane grafisk og knyte dei til døme frå elektro og datateknologi
 • bruke
  trigonometri til å rekne ut lengder, vinklar og areal i trekantar i problemløysing innanfor elektro og datateknologi

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering