Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 studieforberedende utdanningsprogram

 • delta aktivt med konstruktive innspill i samtaler
 • finne informasjon i ulike typer tekster og reflektere
  over denne i eget arbeid
 • mestre og bruke
  sentrale språklige strukturer tilpasset kommunikasjonssituasjonen
 • utforske
  det språklige og kulturelle mangfoldet i Norge og nabolandene og reflektere
  over hvordan språk, kultur og tilhørighet er med på å skape identitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering