Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 påbygging til generell studiekompetanse

  • delta i og drive samtaler videre med relevante innspill
  • delta aktivt med konstruktive innspill i samtaler
  • finne og vurdere informasjon i ulike typer kilder og bearbeide og bruke informasjon i egen produksjon
  • finne informasjon i ulike typer tekster og reflektere over denne i eget arbeid
  • bruke kunnskap om hensiktsmessige språklige strukturer i produksjon og bearbeiding av tekster
  • mestre og bruke sentrale språklige strukturer tilpasset kommunikasjonssituasjonen
  • utforske og forklare hovedtrekkene i kvensk og finsk språkhistorie
  • utforske det språklige og kulturelle mangfoldet i Norge og nabolandene, og reflektere over hvordan språk, kultur og tilhørighet er med på å skape identitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering