Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • delta i og drive samtaler videre med relevante innspill
 • delta aktivt med konstruktive innspill i samtaler
 • finne og vurdere
  informasjon i ulike typer kilder og bearbeide og bruke
  informasjon i egen produksjon
 • finne informasjon i ulike typer tekster og reflektere
  over denne i eget arbeid
 • bruke
  kunnskap om hensiktsmessige språklige strukturer i produksjon og bearbeiding av tekster
 • mestre og bruke
  sentrale språklige strukturer tilpasset kommunikasjonssituasjonen
 • utforske
  og forklare hovedtrekkene i kvensk og finsk språkhistorie
 • utforske
  det språklige og kulturelle mangfoldet i Norge og nabolandene, og reflektere
  over hvordan språk, kultur og tilhørighet er med på å skape identitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering