Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter pedagogisk arbeid

  • gjøre rede for hva lek er, og lekens betydning for barn og unges læring og utvikling, og legge til rette for ulike former for lek tilpasset alders-, modnings- og funksjonsnivå
  • drøfte faktorer for gode sosialiseringsprosesser hos barn og unge
  • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere praktisk-estetiske aktiviteter i det pedagogiske arbeidet for barn og unge
  • beskrive didaktiske metoder i det pedagogiske arbeidet som bidrar til motivasjon og fremmer glede og mestring
  • gjøre rede for ulike observasjonsmetoder og vise hvordan disse kan være utgangspunkt for pedagogisk arbeid
  • gjøre rede for sentrale trekk i utviklingspsykologien og anvende disse i det pedagogiske arbeidet
  • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere aktiviteter for barn og unge som fremmer god helhetlig helse
  • planlegge og lage enkle måltider i tråd med anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter
  • veilede barn og unge om respekt og toleranse for ulike kulturer og fellesskapets verdier
  • gjøre rede for tiltak som forebygger kriminalitet og bruk av rusmidler

Underveisvurdering

Standpunktvurdering