Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter pedagogisk arbeid

 • gjøre rede for
  hva lek er, og lekens betydning for barn og unges læring og utvikling, og legge til rette for ulike former for lek tilpasset alders-, modnings- og funksjonsnivå
 • drøfte
  faktorer for gode sosialiseringsprosesser hos barn og unge
 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  praktisk-estetiske aktiviteter i det pedagogiske arbeidet for barn og unge
 • beskrive
  didaktiske metoder i det pedagogiske arbeidet som bidrar til motivasjon og fremmer glede og mestring
 • gjøre rede for
  ulike observasjonsmetoder og vise hvordan disse kan være utgangspunkt for pedagogisk arbeid
 • gjøre rede for
  sentrale trekk i utviklingspsykologien og anvende
  disse i det pedagogiske arbeidet
 • planlegge
  , gjennomføre
  , dokumentere
  og vurdere
  aktiviteter for barn og unge som fremmer god helhetlig helse
 • planlegge
  og lage enkle måltider i tråd med anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter
 • veilede barn og unge om respekt og toleranse for ulike kulturer og fellesskapets verdier
 • gjøre rede for
  tiltak som forebygger kriminalitet og bruk av rusmidler

Underveisvurdering

Standpunktvurdering