Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

 • gjøre rede for
  voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte
  hvordan den voksnes relasjonsferdigheter påvirker samspillet mellom barn og voksne
 • beskrive
  barn og unges språkutvikling og hvilken betydning språket har for personlighetsutviklingen
 • gjøre rede for
  prinsippene for anerkjennende kommunikasjon og vise slik kommunikasjon i praksis
 • gjøre rede for
  ulike kommunikasjonsmetoder og vise hvordan tegn til tale kan brukes i samtale med barn og unge
 • samtale med barn, unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere på en måte som fremmer trygghet og tillit
 • gjøre rede for
  betydningen av et godt selvbilde og en trygg identitet for barn og unges livsutfoldelse og skaperglede
 • beskrive
  hva som kjennetegner en velfungerende gruppe, og reflektere
  over og gjennomføre
  tiltak dersom gruppen fungerer dårlig
 • gjøre rede for
  hva sosial kompetanse og kulturkompetanse er, og foreslå tiltak som kan bidra til å utvikle
  slik kompetanse hos barn og unge
 • gjøre rede for
  hva en konflikt er, foreslå forebyggende tiltak og vise metoder for konflikthåndtering i praksis
 • gjøre rede for
  hvordan man kan tilrettelegge for samisk kultur i arbeidet med barn og unge

Underveisvurdering

Standpunktvurdering