Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

  • gjøre rede for voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan den voksnes relasjonsferdigheter påvirker samspillet mellom barn og voksne
  • beskrive barn og unges språkutvikling og hvilken betydning språket har for personlighetsutviklingen
  • gjøre rede for prinsippene for anerkjennende kommunikasjon og vise slik kommunikasjon i praksis
  • gjøre rede for ulike kommunikasjonsmetoder og vise hvordan tegn til tale kan brukes i samtale med barn og unge
  • samtale med barn, unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere på en måte som fremmer trygghet og tillit
  • gjøre rede for betydningen av et godt selvbilde og en trygg identitet for barn og unges livsutfoldelse og skaperglede
  • beskrive hva som kjennetegner en velfungerende gruppe, og reflektere over og gjennomføre tiltak dersom gruppen fungerer dårlig
  • gjøre rede for hva sosial kompetanse og kulturkompetanse er, og foreslå tiltak som kan bidra til å utvikle slik kompetanse hos barn og unge
  • gjøre rede for hva en konflikt er, foreslå forebyggende tiltak og vise metoder for konflikthåndtering i praksis
  • gjøre rede for hvordan man kan tilrettelegge for samisk kultur i arbeidet med barn og unge

Underveisvurdering

Standpunktvurdering