Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag

 • drøfte
  hva det vil si å være en profesjonell yrkesutøver og god rollemodell i barne- og ungdomsarbeiderfaget og å vise profesjonalitet i eget arbeid
 • drøfte
  muligheter og utfordringer som barn og unge møter i en digital hverdag og veilede barn og unge i å vise digital dømmekraft
 • gjøre rede for
  gjeldende regelverk for pedagogiske virksomheter og
  vurdere
  hvordan regelverket får konsekvenser for det pedagogiske arbeidet
 • drøfte
  hva brukermedvirkning og medbestemmelse betyr i møte med barn, unge og foresatte og vise hvordan dette kan komme til uttrykk i praksis
 • beskrive
  hva mobbing og krenkende atferd er, gi eksempler på forebyggende tiltak og vise hva aktivitetsplikten innebærer
 • reflektere
  over sammenhenger mellom identitet, seksualitet og selvfølelse og samtale med barn og unge om slike spørsmål
 • gjøre rede for
  hva som kjennetegner alderstilpasset omsorg, tegn som tyder på omsorgssvikt, og ansvar og tjenestevei ved omsorgssvikt
 • reflektere
  over hvordan barn og unges oppvekst kan være en ressurs i det praktisk-pedagogiske arbeidet
 • gjøre rede for
  og praktisere god hygiene, og
  gjennomføre
  smitteverntiltak
 • drøfte
  hva helse, miljø og sikkerhet og yrkesetikk betyr for arbeids- og læringsmiljøet
 • gjøre rede for
  ergonomiske prinsipper og
  bruke
  disse i yrkesutøvelsen
 • reflektere
  over hva det innebærer å ta miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen
 • utføre grunnleggende førstehjelp tilpasset barn og unge
 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og
  gjøre rede for
  hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Underveisvurdering

Standpunktvurdering