Hva er nytt i helse- og oppvekstfag?

Kjernen i utdanningsprogrammet er å lære om hvordan yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren kan jobbe på en helsefremmende måte med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. 

Viktige temaer er fysisk og psykisk helse og hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. I tillegg vil elevene og lærlingene lære om betydningen av samarbeid og relasjoner og om teknologi og lovverk. Etter endt utdanning vil elevene og lærlingene være kvalifisert for yrker innenfor helse- og oppvekstsektoren.

Den nye læreplanen i vg1 helse- og oppvekstfag tar utgangspunkt i det friske mennesket, og legger mer vekt på helsefremmende og forebyggende helsearbeid.

Brukermedvirkning og aktiviteter som fremmer mestring og utvikling av helsen er derfor en stor del av faget. Å vise omsorg og kunne kommunisere og samhandle med mennesker i ulike aldre, livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn er også viktige sider av læreplanen.

Faget legger videre vekt på praktiske ferdigheter og evne og vilje til kontinuerlig kvalitetsforbedring. Faget skal være framtidsrettet og relevant for arbeidslivet, samtidig som det skal bidra til å fremme elevenes framtidige yrkesidentitet og bevissthet om profesjonelt arbeid. Elevene skal lære å ta miljøbevisste valg, og forstå hvordan forbruk, aktiviteter og levesett påvirker miljøet.

Bruk av hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi og digitale ressurser er også vektlagt i læreplanen. Det er blant annet et mål for opplæringen at elevene skal vise nettvett, bruke digital dømmekraft og vurdere kilder kritisk.

De nye læreplanene i vg2 skal legge til rette for en god progresjon fra vg1-planen. Det innebærer blant annet at kunnskapsinnholdet i læreplanene på vg2 er mer spesialisert og komplekst, og at elevene skal bruke kunnskapen de har tilegnet seg på mer avanserte måter.

Samtidig som læreplanene på vg2 er mer spesialiserte, skal de også ivareta bredden av programområder i faget. Kompetansemålene er utformet slik at de ivaretar både bredden og dybden i kompetansen elevene skal ha før de går ut i lære, eller i videre skoleløp på vg3. Vi ønsker å gi mulighet til å tilpasse opplæringen til eget elevgrunnlag, og til forutsetningene som finnes på den enkelte skole. Læreplanene legger derfor til rette for lokalt handlingsrom og muligheter for tilpasning.

Også på vg2 legger læreplanen vekt på brukermedvirkning, og på aktiviteter og kompetanse som bidrar til å fremme mestring og god helse. Hygiene og smittevern er derfor en del av alle læreplanene. Vi har også lagt vekt på å kunne vise omsorg, yte service og å kunne kommunisere og samhandle med mennesker i ulike aldre, livssituasjoner og med mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Fagene skal være framtidsrettede og relevante for arbeidslivet, og de skal også bidra til å fremme elevenes framtidige yrkesidentitet og bevissthet om profesjonelt arbeid. Betydningen av å ta miljøbevisste valg og å forstå hvordan forbruk, aktiviteter og levesett påvirker miljøet er derfor en del av alle læreplanene.

Som på vg1 legger også vg2-læreplanene vekt på bruk av hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi, og bruk av digitale ressurser. Elevene skal vise nettvett, bruke digital dømmekraft og vurdere kilder kritisk.

Vg2 aktivitør, som tidligere tilhørte utdanningsprogrammet design og håndverk, har nå blitt en del av helse- og oppvekstfag.

Utdanningsprogrammet leder fram til disse yrkene:

 • helsefagarbeider
 • ambulansearbeider
 • portør
 • aktivitør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker
 • helsesekretær
 • tannhelsesekretær
 • hudpleier
 • fotterapeut
 • ortopeditekniker 

De nye læreplanene i vg3 skal legge til rette for en god progresjon fra vg2. Det innebærer blant annet at kunnskapsinnholdet i læreplanene på vg3 er mer spesialisert og komplekst, og at elevene og lærlingene skal bruke kunnskapen de har tilegnet seg på mer avanserte måter.

Læreplanene er utformet slik at skolene og lærebedriftene kan tilpasse opplæringen til egne elever og lærlinger, og til forutsetningene som finnes ved den enkelte skole og lærebedrift. På denne måten er det lagt til rette for lokalt handlingsrom og muligheter for tilpasning.

Læreplanene på vg3 legger vekt på brukermedvirkning, og på arbeidsmåter og aktiviteter som bidrar til å fremme mestring og god helse. Hygiene og smittevern inngår i alle læreplanene. Å kunne vise omsorg, yte service og å kommunisere og samhandle med mennesker i ulike aldre, livssituasjoner og med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, er en viktig del av opplæringen. Relasjonskompetanse er derfor et begrep som brukes gjennomgående i utdanningsprogrammet. 

Fagene skal være framtidsrettede og relevante for arbeidslivet, og de skal bidra til å fremme elevenes og lærlingenes framtidige yrkesidentitet og bevissthet om profesjonelt arbeid. Betydningen av å ta miljøbevisste valg og å forstå hvordan forbruk, aktiviteter og levesett påvirker miljøet er derfor en del av alle læreplanene. 

Læreplanene legger vekt på bruk av hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi, og bruk av digitale ressurser. Elevene og lærlingene skal vise nettvett, bruke digital dømmekraft og vurdere kilder kritisk.

Vg3 aktivitør, som tidligere tilhørte utdanningsprogrammet design og håndverk, har nå blitt en del av helse- og oppvekstfag.

Læreplaner i helse- og oppvekstfag

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!