Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 naturbruk

 • utforske
  en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere
  funn og argumentere for valg av metoder
 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
 • utforske
  og presentere
  teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere
  den i et bærekraftsperspektiv
 • drøfte
  aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere
  pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
 • gjøre rede for
  funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • undersøke problemstillinger knyttet til arealbruk, gjøre rede for
  hvordan endringer kan påvirke økosystemer, og foreslå bærekraftige løsninger
 • gjøre rede for
  hvorfor noen grunnstoffer er viktige for liv, og vurdere
  hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke kretsløpene til disse stoffene

Underveisvurdering

Standpunktvurdering