Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
 • utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer
 • utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi
 • samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder
 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte
 • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
 • utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
 • samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon
 • beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse
 • beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom

Underveisvurdering