Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske
  disse for å finne svar
 • bruke
  tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere
  funn
 • sammenligne
  modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske
  teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive
  hvordan delene fungerer og virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
 • utforske
  og beskrive
  hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer
 • utforske
  observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi
 • samtale om hva energi er, og utforske
  ulike energikjeder
 • utforske
  et naturområde og drøfte
  bærekraftig bruk av området
 • utforske
  og sammenligne
  ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte
  hvorfor noen arter dør ut
 • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte
  hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte
 • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere
  over hvordan dyrs behov kan ivaretas
 • utforske
  og beskrive
  vannets kretsløp og gjøre rede for
  hvorfor vann er viktig for livet på jorda
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte
  hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
 • samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon
 • beskrive
  hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse
 • beskrive
  funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom

Underveisvurdering