Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 bygg- og anleggsteknikk

 • utforske
  en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere
  funn og argumentere for valg av metoder
 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
 • utforske
  og presentere
  teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere
  den i et bærekraftsperspektiv
 • drøfte
  aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere
  pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
 • gjøre rede for
  funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere
  bruk av disse i et bærekraftsperspektiv
 • bruke
  begrepene energiovergang, energibevaring og virkningsgrad til å vurdere
  energiøkonomisering i bygg

Underveisvurdering

Standpunktvurdering