Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for bygg- og anleggsteknikk

  • vurdere valg knyttet til personlig økonomi og reflektere over konsekvenser av å ta opp lån og å bruke kredittkort
  • tolke og bruke formler som gjelder dagligliv og yrkesliv
  • tolke og bruke sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge egnet måleenhet
  • innhente data fra praksisfeltet, gjøre overslag og beregninger og lage hensiktsmessige framstillinger av resultatene og presentere disse
  • lese, bruke og lage regneark i arbeidet med budsjett, anbud og kostnadsberegning knyttet til bygg- og anleggsteknikk, og vurdere hvordan ulike faktorer påvirker resultatet
  • utforske og bruke egenskapene ved geometriske figurer, målestokk og trigonometri til å beregne lengder, vinkler og arealer i problemløsing innenfor bygg- og anleggsfag

Underveisvurdering

Standpunktvurdering