Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for bygg- og anleggsteknikk

 • vurdere
  valg knyttet til personlig økonomi og reflektere
  over konsekvenser av å ta opp lån og å bruke
  kredittkort
 • tolke
  og bruke
  formler som gjelder dagligliv og yrkesliv
 • tolke
  og bruke
  sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge egnet måleenhet
 • innhente data fra praksisfeltet, gjøre overslag og beregninger og lage hensiktsmessige framstillinger av resultatene og presentere
  disse
 • lese, bruke
  og lage regneark i arbeidet med budsjett, anbud og kostnadsberegning knyttet til bygg- og anleggsteknikk, og vurdere
  hvordan ulike faktorer påvirker resultatet
 • utforske
  og bruke
  egenskapene ved geometriske figurer, målestokk og trigonometri til å beregne lengder, vinkler og arealer i problemløsing innenfor bygg- og anleggsfag

Underveisvurdering

Standpunktvurdering