Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for elektro og datateknologi

  • vurdere valg knyttet til personlig økonomi og reflektere over konsekvenser av å ta opp lån og å bruke kredittkort
  • tolke og bruke formler som gjelder dagligliv og yrkesliv
  • tolke og bruke sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge egnet måleenhet
  • bruke ulike strategier for å løse ligninger
  • gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens, tolke definisjonene grafisk og knytte dem til eksempler fra elektro og datateknologi
  • bruke trigonometri til å regne ut lengder, vinkler og arealer i trekanter i problemløsing innenfor elektro og datateknologi

Underveisvurdering

Standpunktvurdering