Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for elektro og datateknologi

 • vurdere
  valg knyttet til personlig økonomi og reflektere
  over konsekvenser av å ta opp lån og å bruke
  kredittkort
 • tolke
  og bruke
  formler som gjelder dagligliv og yrkesliv
 • tolke
  og bruke
  sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge egnet måleenhet
 • bruke
  ulike strategier for å løse ligninger
 • gjøre rede for
  definisjonene av sinus, cosinus og tangens, tolke
  definisjonene grafisk og knytte dem til eksempler fra elektro og datateknologi
 • bruke
  trigonometri til å regne ut lengder, vinkler og arealer i trekanter i problemløsing innenfor elektro og datateknologi

Underveisvurdering

Standpunktvurdering