Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for teknologi- og industrifag

 • vurdere
  valg knyttet til personlig økonomi og reflektere
  over konsekvenser av å ta opp lån og å bruke
  kredittkort
 • tolke
  og bruke
  formler som gjelder dagligliv og yrkesliv
 • tolke
  og bruke
  sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge egnet måleenhet
 • innhente data fra praksisfeltet, gjøre overslag og beregninger og lage hensiktsmessige framstillinger av resultatene og presentere
  disse
 • gjøre beregninger og vurderinger knyttet til måleusikkerhet og toleranse
 • utforske
  og bruke
  egenskapene ved geometriske figurer og regne ut lengder, vinkler, arealer, volumer, forhold og målestokk i problemløsing innenfor teknologi- og industrifag

Underveisvurdering

Standpunktvurdering