Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P

 • lese, hente ut og vurdere matematikk i tekster om situasjoner fra lokalmiljøet, gjøre beregninger knyttet til dette og presentere og argumentere for resultatene
 • utforske hvordan ulike premisser vil kunne påvirke hvordan matematiske problemer fra samfunnsliv og arbeidsliv løses
 • modellere situasjoner knyttet til temaer fra samfunnsliv og arbeidsliv, presentere og argumentere for resultatene og for når modellene er gyldige
 • identifisere variable størrelser i ulike situasjoner og bruke dem til utforsking og generalisering
 • tolke og bruke formler som gjelder samfunnsliv og arbeidsliv
 • bruke prosent, prosentpoeng, promille og vekstfaktor i utregninger og presentere og begrunne løsninger
 • utforske, beskrive og bruke begrepene proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet
 • tolke og bruke sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge egnet måleenhet
 • tolke og bruke funksjoner i matematisk modellering og problemløsing
 • planlegge, utføre og presentere selvstendig arbeid knyttet til modellering og funksjoner innenfor samfunnsfaglige temaer
 • bruke digitale verktøy i utforsking og problemløsing knyttet til egenskaper ved funksjoner, og diskutere løsningene
 • tolke og regne med rotuttrykk, potenser og tall på standardform

Underveisvurdering

Standpunktvurdering