Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for håndverk, design og produktutvikling

  • vurdere valg knyttet til personlig økonomi og reflektere over konsekvenser av å ta opp lån og å bruke kredittkort
  • tolke og bruke formler som gjelder dagligliv og yrkesliv
  • tolke og bruke sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge egnet måleenhet
  • innhente data fra praksisfeltet, gjøre overslag og beregninger og lage hensiktsmessige framstillinger av resultatene og presentere disse
  • lese, bruke og lage regneark i arbeidet med budsjett, anbud og kostnadsberegning knyttet til håndverk, design og produktutvikling, og vurdere hvordan ulike faktorer påvirker resultatet
  • utforske og bruke egenskapene ved geometriske figurer, regne ut lengder, vinkler, arealer, volumer, forhold og målestokk i problemløsing innenfor håndverk, design og produktutvikling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering