Matematikk 1–10 (MAT01‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • utforske
  og generalisere multiplikasjon av polynom algebraisk og geometrisk
 • utforske
  og
  samanlikne
  eigenskapar ved ulike funksjonar ved å
  bruke
  digitale verktøy
 • lage, løyse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjonar
 • rekne ut stigingstalet til ein lineær funksjon og
  bruke
  det til å forklare omgrepa endring per eining og gjennomsnittsfart
 • utforske
  samanhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjonar
 • hente ut og
  tolke
  relevant informasjon frå tekstar om kjøp og sal og ulike typar lån og
  bruke
  det til å formulere og løyse problem
 • planleggje
  , utføre og
  presentere
  eit utforskande arbeid knytt til personleg økonomi
 • bruke
  funksjonar i modellering og argumentere for framgangsmåtar og resultat
 • modellere situasjonar knytte til reelle datasett,
  presentere
  resultata og argumentere for at modellane er gyldige
 • utforske
  matematiske eigenskapar og samanhengar ved å
  bruke
  programmering

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering