Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 3. trinn

 • utvikle
  og bruke
  formålstenlege strategiar for subtraksjon i praktiske situasjonar
 • utforske
  og forklare samanhengar mellom addisjon og subtraksjon og bruke
  det i hovudrekning og problemløysing
 • utforske
  multiplikasjon ved teljing
 • eksperimentere med multiplikasjon og divisjon i kvardagssituasjonar
 • representere multiplikasjon på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane
 • bruke
  kommutative, assosiative og distributive eigenskapar til å utforske
  og beskrive
  strategiar i multiplikasjon
 • beskrive
  likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke
  likskaps- og ulikskapsteikn
 • utforske
  likevekt og balanse i praktiske situasjonar, representere dette på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane
 • bruke
  ulike måleiningar for lengd og masse i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining
 • eksperimentere med og forklare plasseringar i koordinatsystemet
 • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til koordinatsystemet

Undervegsvurdering