Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 9. trinn

 • beskrive
  , forklare og presentere
  strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster
 • utforske
  eigenskapane ved ulike polygonar og forklare omgrepa formlikskap og kongruens
 • utforske
  , beskrive
  og argumentere for samanhengar mellom sidelengdene i trekantar
 • utforske
  og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar
 • utforske
  og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar
 • tolke
  og kritisk vurdere
  statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet
 • finne og diskutere sentralmål og spreiingsmål i reelle datasett
 • utforske
  og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt
 • berekne og vurdere
  sannsyn i statistikk og spel
 • simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke
  programmering

Undervegsvurdering