Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 6. trinn

  • utforske, namngi og plassere desimaltal på tallinja
  • utforske strategiar for rekning med desimaltal og samanlikne med reknestrategiar for heile tal
  • formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere, og forklare eigne tenkjemåtar
  • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
  • utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem
  • måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen
  • utforske mål for areal og volum i praktiske situasjonar og representere dei på ulike måtar
  • bruke ulike strategiar for å rekne ut areal og omkrins og utforske samanhengar mellom desse
  • bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar
  • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster

Undervegsvurdering