Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske
  og bruke
  målings- og delingsdivisjon i praktiske situasjonar
 • representere divisjon på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane
 • utforske
  , bruke
  og beskrive
  ulike divisjonsstrategiar
 • utforske
  og forklare samanhengar mellom dei fire rekneartane og bruke
  samanhengane formålstenleg i utrekningar
 • modellere situasjonar frå sin eigen kvardag og forklare tenkjemåtane sine
 • lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til oppgitte rekneuttrykk
 • utforske
  , beskrive
  og samanlikne
  eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke
  vinklar, kantar og hjørne
 • bruke
  ikkje-standardiserte måleiningar for areal og volum i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining
 • utforske
  og beskrive
  strukturar og mønster i leik og spel
 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Undervegsvurdering