Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

  • utforske og bruke målings- og delingsdivisjon i praktiske situasjonar
  • representere divisjon på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane
  • utforske, bruke og beskrive ulike divisjonsstrategiar
  • utforske og forklare samanhengar mellom dei fire rekneartane og bruke samanhengane formålstenleg i utrekningar
  • modellere situasjonar frå sin eigen kvardag og forklare tenkjemåtane sine
  • lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til oppgitte rekneuttrykk
  • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne
  • bruke ikkje-standardiserte måleiningar for areal og volum i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining
  • utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel
  • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Undervegsvurdering