Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

  • utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine
  • representere og bruke brøk, desimaltal og prosent på ulike måtar og utforske dei matematiske samanhengane mellom desse representasjonsformene
  • utforske negative tal i praktiske situasjonar
  • bruke tallinje i rekning med positive og negative tal
  • bruke samansette rekneuttrykk til å beskrive og utføre utrekningar
  • bruke ulike strategiar for å løyse lineære likningar og ulikskapar og vurdere om løysingar er gyldige
  • utforske og bruke formålstenlege sentralmål i sine eigne og andre sine statistiske undersøkingar
  • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling
  • lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark med cellereferansar og formlar
  • bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett

Undervegsvurdering