Matematikk 1–10 (MAT01‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • utvikle
  og
  bruke
  formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine
 • representere og
  bruke
  brøk, desimaltal og prosent på ulike måtar og
  utforske
  dei matematiske samanhengane mellom desse representasjonsformene
 • utforske
  negative tal i praktiske situasjonar
 • bruke
  tallinje i rekning med positive og negative tal
 • bruke
  samansette rekneuttrykk til å
  beskrive
  og utføre utrekningar
 • bruke
  ulike strategiar for å løyse lineære likningar og ulikskapar og
  vurdere
  om løysingar er gyldige
 • utforske
  og
  bruke
  formålstenlege sentralmål i sine eigne og andre sine statistiske undersøkingar
 • logge, sortere,
  presentere
  og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling
 • lage og
  vurdere
  budsjett og rekneskap ved å
  bruke
  rekneark med cellereferansar og formlar
 • bruke
  programmering til å
  utforske
  data i tabellar og datasett

Undervegsvurdering