Vg2 landbruk og gartnernæring (LGA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter forvaltning og drift

 • kartlegge naturtyper og foreslå nye produkter og tjenester basert på lokale naturressurser og i samsvar med gjeldende regelverk

  Kjerneelementer

 • vurdere
  og beskrive
  hvordan næringsutøvelsen påvirker lokalsamfunnet, miljøet og det biologiske mangfoldet

  Kjerneelementer

 • vurdere
  arealbruken i ulike områder med tanke på andre brukerinteresser, miljø og lokal ressursforvaltning

  Kjerneelementer

 • gjøre rede for
  ulike faser i en bedriftsetablering og innholdet i en forretningsplan, og vurdere
  ulike eierformer i landbruket

  Kjerneelementer

 • klargjøre produkt eller tjeneste for salg og gjøre rede for
  noen salgs- og omsetningsformer i landbruk og gartnernæring

  Kjerneelementer

 • beskrive
  sentrale elementer for god økonomi- og driftsstyring i landbruk og gartnernæring og identifisere de viktigste nøkkeltallene for slike bedrifter

  Kjerneelementer

 • sette opp et budsjett og beskrive
  dokumentasjon og rutiner som er viktig for å kunne føre et regnskap

  Kjerneelementer

 • samle inn, tolke
  og bruke
  data innen en aktuell produksjon eller tjenesteyting innen landbruk og gartnernæring og bruke
  disse i faglige diskusjoner og vurderinger

  Kjerneelementer

 • presentere
  de viktigste nærings- og fagorganisasjonene og offentlige forvaltningsorganer i landbruk og gartnernæring og utforske
  mulighetene for å påvirke gjennom demokratiske prosesser

  Kjerneelementer

 • drøfte
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive
  hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

  Kjerneelementer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering