Vg2 landbruk og gartnernæring (LGA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter forvaltning og drift

  • kartlegge naturtyper og foreslå nye produkter og tjenester basert på lokale naturressurser og i samsvar med gjeldende regelverk
  • vurdere og beskrive hvordan næringsutøvelsen påvirker lokalsamfunnet, miljøet og det biologiske mangfoldet
  • vurdere arealbruken i ulike områder med tanke på andre brukerinteresser, miljø og lokal ressursforvaltning
  • gjøre rede for ulike faser i en bedriftsetablering og innholdet i en forretningsplan, og vurdere ulike eierformer i landbruket
  • klargjøre produkt eller tjeneste for salg og gjøre rede for noen salgs- og omsetningsformer i landbruk og gartnernæring
  • beskrive sentrale elementer for god økonomi- og driftsstyring i landbruk og gartnernæring og identifisere de viktigste nøkkeltallene for slike bedrifter
  • sette opp et budsjett og beskrive dokumentasjon og rutiner som er viktig for å kunne føre et regnskap
  • samle inn, tolke og bruke data innen en aktuell produksjon eller tjenesteyting innen landbruk og gartnernæring og bruke disse i faglige diskusjoner og vurderinger
  • presentere de viktigste nærings- og fagorganisasjonene og offentlige forvaltningsorganer i landbruk og gartnernæring og utforske mulighetene for å påvirke gjennom demokratiske prosesser
  • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering