Vg2 landbruk og gartnernæring (LGA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produksjon og tjenesteyting

 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  arbeidsoppgaver innenfor landbruk og gartnernæring ut fra produksjonenes egenart, organismenes biologi, behov for stell, og gjeldende regelverk
 • gjøre rede for
  symptomene til de vanligste dyre- og plantesykdommer og hvordan disse spres, og vurdere
  tiltak som kan forebygge sykdom og smitte
 • dyrke planter i ulike jordtyper og dyrkingsmedier og gjøre rede for
  mikro- og makronæringsstoffers betydning for levende organismer
 • planlegge
  og utføre stell av jord og planter i ettårige og flerårige kulturer ut fra hensyn til jord- og plantekultur
 • planlegge
  og utføre fôring og stell av enmagede og flermagede produksjonsdyr ut fra hensyn til den enkelte art, dyrehelse og dyrevelferd
 • vurdere
  kvalitet og lønnsomhet i naturbaserte produksjoner etter gjeldende sertifiseringsordninger for produktkvalitet og miljø
 • utføre en produksjon etter prinsippene for økologisk drift etter gjeldende regelverk
 • bruke
  kjøretøy, maskiner og teknisk utstyr etter gjeldende forskrifter og standarder
 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner på kjøretøy, maskiner, bygninger og teknisk utstyr
 • vurdere
  risiko knyttet til landbruks- og gartnerfaglige arbeidsoppgaver og aktiviteter, og arbeide i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • håndtere avfall etter gjeldende retningslinjer og vurdere
  gjenbruk, flerbruk og resirkulering av ressurser
 • gjøre rede for
  karbonkretsløpet og vurdere
  tiltak for å redusere klimabelastningen og øke karbonbindingen i en landbruks- eller gartnerproduksjon
 • vurdere
  klima- og miljømessige konsekvenser ved ulike produksjonsmåter og foreslå forbedringstiltak ut fra lokale forhold

Underveisvurdering

Standpunktvurdering