Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter analyse, dokumentasjon og kvalitet 

 • anvende grunnleggende kjemi for å forstå kjemiske reaksjoner i prosess og analyse
 • gjøre rede for kjemiske analysemetoder og planlegge og gjennomføre laboratorieforsøk
 • kalibrere laboratorieutstyr og instrumenter, og gjøre rede for systematisk vedlikehold
 • gjøre rede for metoder for å kvalitetssikre prøvetaking og analyser
 • bruke støkiometriske beregninger
 • tolke, presentere og rapportere analyseresultater og vurdere usikkerhet og avvik i målingene
 • utføre miljøtester i nærmiljøet og analysere dem
 • lage et mikrobiologisk preparat og analysere det ved mikroskopering
 • bruke datablader og oppslagsverk, og foreta risikovurderinger
 • arbeide og evaluere eget arbeid i tråd med gjeldende standarder og regelverk for internkontroll og kvalitet og helse, miljø og sikkerhet
 • vurdere og beskrive egen utvikling på grunnlag av utførte arbeidsoppgaver knyttet til ulike prosess- og laboratorieteknikker
 • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiveren og arbeidstakeren har i arbeidslivet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering