Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kjemisk teknologi  

  • beskrive enhetsoperasjoner med tilhørende prosess- og laboratorieutstyr og forklare virkemåten
  • forklare den logiske sammenhengen mellom enhetsoperasjonene i prosessanlegg
  • forklare hvordan kjemiske og fysiske forhold påvirker kjemiske reaksjoner og produksjonsprosesser
  • anvende grunnleggende fysikk og kjemi til å forklare prosesser, utstyr, målemetoder og analysemetoder
  • gjennomføre beregninger på masse- og energibalanser
  • drøfte trykktap og energiomsetning i et rørsystem og sammenligne med forsøk
  • forklare og gjøre beregninger på varme- og energibalanse i et anlegg og sammenligne med forsøk
  • drøfte tiltak og metoder for miljøvennlig produksjon og bærekraftig utvikling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering