Tilskuddsordning til kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæring

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i videregående skoler, i fylkeskommuner og i lærebedrifter.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

Tilskudd til lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen, gjør at fylkeskommunene selv kan prioritere og planlegge kompetanseutvikling ut fra behovene til lærebedrifter og skoler.

Målet er at alle fylkeskommuner skal drive kvalitets- og kompetanseutvikling lokalt. Samarbeidet skal bidra til gjensidig kompetanseheving mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen. Mandat for samarbeidsforum.

 1. Videregående skoler/ lokale kompetansenettverk må vurdere hvilken kompetanseutvikling det er behov for. De formidler behovene videre til samarbeidsforum eller via det lokale kompetansenettverket.
 2. Det lokale kompetansenettverket melder inn utviklingsbehov til samarbeidsforum. Forumet prioriterer behovene, og lager en plan for hvordan midlene skal fordeles og brukes.
 3. Samarbeidsforumet disponerer midlene basert på en plan for kompetanseutviklingen. 

Fylkeskommunen disponerer midlene i tråd med planen som er vedtatt i samarbeidsforumet.

Målet med tilskuddsordningen er å styrke kompetansen i videregående skoler og lærebedrifter ut fra lokale behov, gjennom samarbeid med arbeidslivet.

Vurdering av lokale behov må harmonere med de nasjonale målsettingene i regjeringens sektormål for skole og i læreplanverket for skole.

Tilskuddsordningen har to sentrale kriterier:

 • Tiltakene må være forankret i lokale behov. Ledere og ansatte må være med å identifisere behovene. 
 • Tiltakene er planlagt og gjennomført i samarbeid mellom fylkeskommunen, arbeidslivet og andre tilbydere av kompetanseutvikling. Dette innebærer et likeverdig og gjensidig forpliktende samarbeid som har kompetanseutvikling som mål. 

Du kan lese om hvordan dere kan vurdere behov, sette mål og planlegge tiltak

 

Målgrupper for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er:

 • yrkesfaglærere i videregående skoler
 • instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift
 • prøvenemndsmedlemmer.

Fylkeskommunene kan inkludere andre yrkesgrupper eller aktører i sine tiltak, dersom de finner det hensiktsmessig for kompetansebyggingen lokalt. Det er formålet med kompetanseutviklingen som avgjør hvorvidt de andre yrkesgruppene kan inkluderes i tiltakene.

Den enkelte fylkeskommune kan vurdere om det er hensiktsmessig å inkludere fagskolelærere i etablerte kompetansetiltak i ordningen. Fagskolelærere er som hovedregel ikke definert som en målgruppe for ordningen, og egne tiltak for denne gruppen omfattes dermed ikke.

De som samarbeider om kompetansetiltakene, må vurdere utbytte av tiltakene. Det er særlig viktig å få kunnskap om hvordan kompetanseutvikling har bidratt til endret praksis på de områdene skolene og lærebedriftene hadde behov for å utvikle.

Måloppnåelse vurderes gjennom følgende kjennetegn:

 • Målgruppene har gjennomført kompetanseutviklingstiltak som fremmer kollektiv utvikling, hvor skole- og arbeidsplassbaserte tiltak er prioritert der det er hensiktsmessig.
 • Tiltakene er forankret i lokale behov, identifisert gjennom lokale prosesser som involverer ansatte i virksomheten.
 • Samiske perspektiver er ivaretatt i de lokale prioriteringene av kompetansebehov.
 • Tiltakene er planlagt og gjennomført i samarbeid mellom fylkeskommunen, arbeidslivet og andre tilbydere av kompetanseutvikling.

En langsiktig plan som definerer varighet på tiltakene bidrar til forutsigbarhet for alle. En helhetlig plan legger til rette for både individuelle og kollektive etterutdanningstiltak, og videreutdanningstilbud som støtter opp om hverandre.

En slik plan skal være forankret hos skoler og lærebedrifter, og bør omfatte:

 • Prioriterte mål for kompetanseutvikling
 • Kompetansetiltak
 • Deltakere
 • Arbeidsmåter og samarbeid
 • Bruk av kompetansemidler
 • Evaluering av tiltakene og vurdering av måloppnåelse
 • Varighet

Udir har ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen. Det innebærer å formidle overordnede nasjonale intensjoner, rammer og føringer for ordningen. Vi utbetaler midlene til fylkeskommunene gjennom årlige tilskuddsbrev. 

Fylkeskommunene

De har ansvaret for koordinering av samarbeidsforum. Det innebærer:

 • Å etablere et samarbeidsforum
 • Å sørge for at kriteriene for bruk av tilskuddet er kjent for aktørene i samarbeidsforumet og ev. lokale kompetansenettverk.
 • Å bidra til samarbeid og sammenheng på tvers av ulike kompetansetiltak, blant annet i tiltak knyttet til Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
 • Å rapportere årlig til Utdanningsdirektoratet

I tillegg har fylkeskommunene ansvar for forankring av planer, samarbeid og involvering av aktører og målgrupper, og gjennomføring og oppfølging av tiltakene.

Samarbeidsforum

Skal vurdere prioritering av tiltak i de enkelte fylkeskommunene, og rammer for disse, for eksempel fordeling av midler og tiltakenes varighet. Ved disponering av midler til tilbydere av kompetanseutvikling skal fylkeskommunene følge regelverket for offentlige anskaffelser. Samarbeidsforum har også ansvar for å utvikle en langsiktig felles plan som viser planlagt bruk av midler i tilskuddsordningen over flere år og en årlig disponeringsplan for tilskuddsmidlene. 

Arbeidslivet

De deltar i et samarbeid med fylkeskommunene og deltar i vurdering av kompetansebehov, planlegging, utforming og gjennomføring av tiltakene. De har også et særskilt ansvar for å bidra med oppdatert fagkompetanse.

Lokale kompetansenettverk

I tillegg til samarbeidsforum kan fylkeskommunene samarbeide i lokale kompetansenettverk, for å sikre god involvering og deltakelse på tvers av videregående skoler, arbeidslivet og andre relevante aktører.  Kompetansenettverkene kan gå på tvers av fylkeskommuner, og inkludere andre relevante aktører for å medvirke til god forankring og dialog. 

Ledelsen i videregående skole

Skal ha ansvar for planlegging, involvering og gjennomføring i sine skoler.

Samarbeidsforumet skal inkludere og samarbeide med:

 • arbeidslivet (inkludert partene i arbeidslivet lokalt)
 • lærerorganisasjonene
 • yrkesopplæringsnemnda 
 • tilbydere av kompetanseutvikling (fylkeskommunene, bransjeorganisasjoner, bedrifter, fagskoler, universiteter og høgskoler)

Private videregående skoler med yrkesfag, godkjent etter friskoleloven § 2-1, skal være representert i samarbeidsforumet. Forumet  samarbeider om og prioriterer kompetansetiltak for yrkesfaglærere i friskolene.

Statsforvalteren kan delta i samarbeidsforum som observatør. Det er opp til fylkeskommunene å vurdere hvilke andre samarbeidsparter som kan være representert i forumet.

De videregående skolene bør kjenne til hvordan tilskuddsordningen er organisert i fylkeskommunen. De må ha god dialog med sin fylkeskommune om prosessen for å vurdere kompetansebehov, og sikre at dette gjøres på en måte som involverer de ansatte.

Ta kontakt med fylkeskommunen for mer informasjon om du lurer på hvor du kan henvende deg. 

Fag- og yrkesopplæringen inngår som målgruppe i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det er Statsforvalteren i de ulike fylkene som administrerer Kompetanseløftet og det er samarbeidsforum for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring som skal prioritere tiltak innen denne ordningen, inkludert videregående opplæring og yrkesfagene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!