Tilskuddsordning for kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæring

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i videregående skoler, i fylkeskommuner og i lærebedrifter.

Gjennom tilskudd til lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen kan fylkeskommunene selv prioritere og planlegge kompetanseutvikling ut fra de lokale behovene til skoler og lærebedrifter.

Målet er at alle fylkeskommuner skal drive kvalitet- og kompetanseutvikling lokalt. Samarbeid med arbeidslivet skal bidra til gjensidig kompetanseutvikling mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen.

Hospiteringsordningen skal videreføres som en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen, og fylkeskommunene skal legge til rette for at ordningen styrkes.

Yrkesfaglærer 2-ordningen videreføres som en del av tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen, og fylkeskommunene skal legge til rette for at ordningen styrkes. Ved å innlemme Yrkesfaglærer 2-ordningen i tilskuddsordningen får fylkeskommunene større fleksibilitet i bruk av midler, og bedre mulighet til å iverksette relevante kompetansetiltak ut fra lokale behov. Endringen trer i kraft fra 2023.

Hvem er ordningen for? 

Kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er for disse gruppene:

 • yrkesfaglærere i videregående skoler
 • instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift
 • prøvenemndsmedlemmer

Fylkeskommunene kan inkludere andre yrkesgrupper eller aktører i sine tiltak, dersom det er hensiktsmessig for kompetansebyggingen lokalt. Det er formålet med kompetanseutviklingen som avgjør hvorvidt andre yrkesgrupper kan inkluderes i tiltakene.

Den enkelte fylkeskommunen kan vurdere om det er hensiktsmessig å inkludere fagskolelærere i allerede etablerte kompetansetiltak i ordningen. Tilskuddsordningen har ikke egne tiltak for fagskolelærere.

Private videregående skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram godkjent etter privatskoleloven er omfattet av ordningen på lik linje med offentlige skoler.

Slik tildeles midlene

Dette er prosessen for tildeling av midler:

 1. Lokale kompetansenettverk eller den enkelte videregående skole må vurdere hva slags kompetanseutvikling det er behov for.
 2. De lokale kompetansenettverkene eller den enkelte videregående skole melder inn utviklingsbehov til samarbeidsforum.
 3. Forumet prioriterer behovene, og lager en plan for hvordan midlene skal fordeles og brukes.
 4. Fylkeskommunen disponerer midlene i tråd med kompetanseutviklingsplanen som er vedtatt i samarbeidsforumet.

Ta kontakt med fylkeskommunen for mer informasjon hvis du har spørsmål om prosessen.

Kriterier for tildelingen

Ordningen har to sentrale kriterier.

 1. Tiltakene skal være forankret i lokale behov. Både ledere og ansatte skal være med å identifisere behovene.
 2. Tiltakene skal være planlagt og gjennomført i samarbeid mellom fylkeskommunen, arbeidslivet og andre tilbydere av kompetanseutvikling. Dette innebærer et likeverdig og gjensidig forpliktende samarbeid med kompetanseutvikling som mål.

Les om hvordan dere kan vurdere behov, sette mål og planlegge tiltak.

Bruk av midlene

Midlene skal brukes til kompetanseutviklingstiltak som fremmer kollektiv utvikling. Skole- og arbeidsplassbaserte tiltak prioriteres når det er hensiktsmessig. Det må vurderes lokalt hvordan midlene skal prioriteres og brukes basert på de lokale behovene og forutsetningene. Prioriteringene skal forankres i samarbeidsforum.

Bruk av midlene bør ha et langsiktig perspektiv, for å sikre forutsigbarhet.

Tilskuddsmidlene kan brukes til

 • vurdering av kompetansebehov
 • planlegging og utvikling av kompetansetiltak
 • gjennomføring av tiltak

Mål og retningslinjer

Annen støtte til kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen