Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene.

I stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO  varsler regjeringen et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Hjelpen tettere på barn og unge

Satsingen på kompetanse skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Samtidig skal oppgavene til Statped (statlige spesialpedagogiske støttetjenester) bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og omfattende behov.

Kompetanse tilpasset lokale behov

Kompetanseløftet skal være tilpasset lokale behov. Det bygger videre på kompetanse- og videreutdanningsordningene

Målet er at:

 • alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.
 • alle barn og unge skal få  mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger.​
 • barnehager, skoler, PPR og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap. De må tilpasse det pedagogiske tilbudet slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring. 

Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna og elevene for å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Samtidig er det noen barn og elever som har så store og komplekse behov at det vil være behov for spesialisert kompetanse fra Statped.

Det innebærer at kommuner, fylkeskommuner og private eiere skal:

 • se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng
 • ha kompetanse på vanlige utfordringer, men også sammensatte og relativt komplekse utfordringer
 • ha samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna og elevene
 • ha kompetanse til å se når det vil være nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse og veiledning fra Statped

Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene.

Arbeidet med kompetanseløftet må ses i sammenheng med rammeplan for barnehagen og fagfornyelsen i skolen. Barnehagen og skolen må gi barn og elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av barnas forutsetninger. 

Kompetanseløftet vil bygges opp gradvis i perioden fram til 2025, og etter det vil det være en varig ordning.

Hoveddelen av kompetanseløftet er tilskudd til lokal kompetanseutvikling. Det er en del av tilskuddsordningen, og skal ses i sammenheng med regional og desentralisert ordning. I tillegg vil videreutdanningstilbudene på det spesialpedagogiske området bli videreutviklet. 

Kompetanseløftet har følgende hovedelementer:

 • Tilskudd til etterutdanning som en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling
 • Nettverksbygging mellom universiteter og høyskoler og Statped
 • Videreutdanning
 • Videreutvikling av oppfølgingsordningen.
 • Utvikling av nettressurser og veiledere til støtte for det lokale arbeidet

I løpet av 2025 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha tilstrekkelig kompetanse på de vanligste utfordringsområdene og god inkluderende praksis. Fra 2025 skal kompetanseløftet bidra til å vedlikeholde og videreutvikle kompetansen i kommuner, fylkeskommuner og private eiere, og vil utgjøre 150-200 mill. kroner årlig.

Erfaringer fra oppstartsfasen legger grunnlaget for videre utvidelse og oppbygging av kompetanseløftet.

Det er satt av 25 millioner kroner til igangsetting av kompetanseløftet høsten 2020. 

Det er kun kommunale eiere som deltar i ordningen oppstarten i 2020. Det skjer i samarbeid med universiteter, høgskoler og Statped.

Tiltakene skal være basert på: 

 • lokal kartlegging av kompetanse- og tilretteleggingsbehov på området spesialpedagogikk og inkluderende opplæring
 • forankrankring i kommunale planer og prioriteringer i samarbeidsforum.

Tiltakene skal være planlagt og skal gjennomføres i partnerskap med aktuelt kompetansemiljø i universitet og høgskolesektoren, og bidra til nødvendig overføring av kompetanse fra Statped.

Private barnehager og friskoler kan delta i tiltakene på lik linje som de kommunale barnehagene og skolene.

I løpet av vinteren 2020/2021 blir det konferanser i samarbeid med fylkesmannen, KS og Statped i alle fylker.

Målgruppene for konferansene er barnehage- og skoleansvarlige i kommuner,  fylkeskommuner, private eiere, ledere, lærere og spesialpedagoger, PPT og andre i støttesystemet rundt elevene og universiteter og høgskoler.

Formålet med konferansene er å:

 • forankre forståelse for satsingen
 • skape motivasjon og engasjement
 • kartlegge situasjonen, definere egne mål og utforme tiltak
 • gi bakgrunn for å identifisere kompetansebehovene i PP-tjenesten, barnehage, skole og ev. andre tjenester
 • få oversikt over de mest vanlige utfordringsområdene

Se infomasjon om regional konferanse

Statped vil overføre sin kompetanse til kommunene.Offentlige og private eiere skal opparbeide nødvendig kompetanse for å ivareta barn og elever med behov for tilrettelegging.

Statped vil, frem til 2025, derfor være en viktig ressurs i Kompetanseløftet, både lokalt og nasjonalt. Det er universitet og høgskolenes ansvar å trekke inn Statped i kompetansetiltakene der det er nødvendig.

Hoveddelen av kompetanseløftet vil inngå i felles tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling.

Samarbeidsforumet i de enkelte fylkene skal vurdere behov og prioritere tiltak, basert på lokale analyser av kompetansebehov. Statped og PPT skal involveres i samarbeidsforumets og/eller de regionale nettverkenes vurdering av kompetansebehov knyttet til kompetanseløftet. Det er fylkesmannen i de enkelte fylkene som administrerer ordningen.

Målgruppen for kompetanseløftet er: 

 • ansatte i barnehage og skole,
 • PPT og det øvrige laget rundt barna og elevene på barnehage- og skolenivå og på eiernivå.
 • fylkeskommunene
 • videregående skolene 

Tilskuddsmidlene kan brukes til kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler, samt og kompetanseutvikling på kommuneeiernivå.

Tiltakene skal være forsknings- og kunnskapsbaserte og ha et langsiktig perspektiv. Tiltakene kan omfatte både enkeltkommuner, flere kommuner sammen og private eiere. De skal også omfatte tverrfaglig samarbeid i barnehage og skole, inkludert PPT og andre aktuelle støttetjenester.

De skal være basert på kartlegging av kompetanse- og tilretteleggingsbehov, og være forankret i kommunale planer. Tiltakene skal være i tråd med lokale planer

Tiltakene skal planlegges og gjennomføres i et forpliktende samarbeid med aktuelt kompetansemiljø i universitet eller høgskole. I dialog med det aktuelle kompetansemiljøet kan det være aktuelt å involvere Statped i vurdering av kompetansebehov og gjennomføring av tiltak.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!