Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene.

I stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO  varsler regjeringen et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Hjelpen tettere på barn og unge

Satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna og elevene, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Samtidig skal oppgavene til Statped (statlige spesialpedagogiske støttetjenester) bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og omfattende behov.

Kompetanse tilpasset lokale behov

Kompetanseløftet blir en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. Kompetanseløftet skal bygge på lokale vurderinger av behov for kompetanse, i samarbeid med universitet eller høgskole.

Målet er at:

 • alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.
 • alle barn og unge skal få  mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger.​
 • barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap.
 • det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring. 

Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna og elevene. De trenger kompetanse til å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging. Samtidig er det noen barn og elever som har så store og komplekse behov at det vil være behov for spesialisert kompetanse fra Statped.

Dette innebærer at kommuner, fylkeskommuner og private eiere skal:

 • se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng
 • ha samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna og elevene
 • ha kompetanse på vanlige utfordringer, men også sammensatte og relativt komplekse utfordringer
 • ha kompetanse til å se når det vil være nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse og veiledning fra Statped

Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene.

Arbeidet med kompetanseløftet må ses i sammenheng med rammeplan for barnehagen og fagfornyelsen i skolen. Barnehagen og skolen må gi barn og elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av barnas forutsetninger. 

Hoveddelen av kompetanseløftet er tilskudd til lokal kompetanseutvikling. Det er en del av tilskuddsordningen, og skal ses i sammenheng med regional og desentralisert ordning. I tillegg vil videreutdanningstilbudene på det spesialpedagogiske området bli videreutviklet. 

Kompetanseløftet har følgende hovedelementer:

 • Tilskudd til etterutdanning som en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling
 • Nettverksbygging mellom universiteter og høyskoler og Statped
 • Videreutdanning
 • Videreutvikling av oppfølgingsordningen.
 • Utvikling av nettressurser og veiledere til støtte for det lokale arbeidet

Kompetanseløftet vil bygges opp gradvis i perioden fram til 2025, og etter det vil det være en varig ordning.

I løpet av 2025 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha tilstrekkelig kompetanse på de vanligste utfordringsområdene og god inkluderende praksis. Fra 2025 skal kompetanseløftet bidra til å vedlikeholde og videreutvikle kompetansen i kommuner, fylkeskommuner og private eiere, og vil utgjøre 150-200 mill. kroner årlig.

Det ble satt av 25 millioner kroner til oppstart av kompetanseløftet i 2020. I alt 13 kommuner eller kommunegrupper i åtte fylker startet opp arbeid med Kompetanseløftet høsten 2020.  

Erfaringer fra disse kommunene er et viktig grunnlag for den videre utviklingen av kompetanseløftet.

Tiltakene skal være basert på: 

 • lokal kartlegging av kompetanse- og tilretteleggingsbehov på området spesialpedagogikk og inkluderende opplæring
 • forankring i kommunale eller private eieres planer og prioriteringer i samarbeidsforum.

Kompetanseløftet er en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling, og statsforvalter i det enkelte fylke gir informasjon om søknadsprosessen. Kompetanseløftet skal innføres over en fem-års periode fram til 2025, og etter det vil det være en varig ordning. For mange kan det derfor være aktuelt å starte vurdering av behov og planlegging av tiltak i 2021, med mål om søke midler til deltakelse fra 2022 eller senere.  

Tiltakene skal være planlagt og skal gjennomføres i partnerskap med aktuelt kompetansemiljø i universitet og høgskolesektoren, og bidra til nødvendig overføring av kompetanse fra Statped.

Private barnehager og friskoler kan delta i tiltakene på lik linje som de kommunale barnehagene og skolene.

I løpet av våren 2021 blir det arrangert digitale konferanser om kompetanseløftet i samarbeid med statsforvalteren, KS og Statped i alle fylker.

Målgruppene for konferansene er barnehage- og skoleansvarlige i kommuner,  fylkeskommuner, private eiere, ledere, lærere og spesialpedagoger, PP-tjenesten og andre i støttesystemet rundt elevene og universiteter og høgskoler.

Formålet med konferansene er å:

 • forankre forståelse for satsingen
 • skape motivasjon og engasjement
 • kartlegge situasjonen, definere egne mål og utforme tiltak
 • gi bakgrunn for å identifisere kompetansebehovene i PP-tjenesten, barnehage, skole og ev. andre tjenester
 • få oversikt over de mest vanlige utfordringsområdene

Se infomasjon om regional konferanse

For å styrke arbeidet mot de brukerne som trenger det mest, skal Statpeds oppgaver i fremtiden konsentreres om de barna og elevene som har størst behov for deres spisskompetanse, mens kommuner og fylkeskommuner må videreutvikle kompetanse for å sikre god oppfølging og tilrettelegging for de fleste barna og elevene.

Endringene i Statped vil iverksettes i løpet av en femårsperiode, og i denne perioden skal kommuner og fylkeskommuner gjennom kompetanseløftet videreutvikle sin kompetanse på de områdene de selv må håndtere framover.

Statped vil overføre sin kompetanse til kommunene.Offentlige og private eiere skal opparbeide nødvendig kompetanse for å ivareta barn og elever med behov for tilrettelegging.

Statped vil, frem til 2025, være en viktig ressurs i Kompetanseløftet, både lokalt og nasjonalt, og de skal bistå samarbeidsforaene i vurdering av kompetansebehov. Der hvor universitet eller høgskole ser behov for det, kan de også involvere Statped i de lokale kompetansetiltakene. I tillegg skal Statped bidra med sin kompetanse i nettverk med universitet- og høgskolesektoren.

Hoveddelen av kompetanseløftet vil inngå i felles tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling. I 2021 er det satt av 50 mill kr til kompetanseløftet, og i løpet av perioden fram til 2025 vil det årlige beløpet gradvis oppskaleres.

Samarbeidsforumet i de enkelte fylkene skal prioritere tiltak, basert på lokale vurderinger av kompetansebehov. Det er statsforvalteren i de enkelte fylkene som administrerer ordningen. Statped og PP-tjenesten skal involveres i samarbeidsforumets og/eller de regionale nettverkenes vurdering av kompetansebehov knyttet til kompetanseløftet. 

Kompetanseløftet skal gjelde hele løpet, fra barnehage til videregående opplæring. Kompetanseløftet har en bred målgruppe, og omfatter både kommuner, fylkeskommuner og private eiere, ledere og ansatte i barnehage og skole, PP-tjenesten og det tverrfaglige støttesystemet som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Kommuner og fylkeskommuner har et særskilt ansvar for oppfølging av Kompetanseløftet, både som eiere av barnehager og skoler og som ansvarlige for fellestjenester som PP-tjenesten, helsetjenester og sosiale tjenester.

Tilskuddsmidlene kan brukes til kollektive kompetansetiltak for målgruppen, både på barnehage- og skolenivå og på kommunalt nivå. Det er mulig å bruke noe av midlene i startfasen til vurdering av behov og planlegging av tiltak. Det er også anledning til å bruke en begrenset andel av midlene til en koordinator.

Tiltakene skal være forsknings- og kunnskapsbaserte og ha et langsiktig perspektiv. Tiltakene kan omfatte både enkeltkommuner, flere kommuner sammen og private eiere. De skal også omfatte tverrfaglig samarbeid i barnehage og skole, inkludert PP-tjenesten og andre aktuelle støttetjenester.

Tiltakene skal være basert på kartlegging av kompetanse- og tilretteleggingsbehov, og være forankret i kommunale planer. 

Tiltakene skal planlegges og gjennomføres i et forpliktende samarbeid med universitet eller høgskole. I dialog med det aktuelle universitet eller høgskole kan det være aktuelt å involvere Statped i vurdering av kompetansebehov og gjennomføring av tiltak. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!