Oppfølgingsordningen

Kommuner som over tid har svake resultater på sentrale områder i opplæringen, får tilbud om statlig støtte og veiledning gjennom oppfølgingsordningen.

Oppfølgingsordningen er en ordning for kommuner som over tid ikke oppnår tilfredsstillende resultater på sentrale områder i opplæringen. Gjennom ordningen får disse kommunene tilbud om statlig støtte og veiledning for en periode på 3 år.

Kommuner med særskilt behov for støtte til sitt utviklingsarbeid identifiseres ved bruk av et indikatorsett. Indikatorer for sentrale områder innen læringsmiljø og læringsutbytte danner utgangspunkt for en nedre grense for kvalitet.

Innsatsperioden i oppfølgingsordningen består av en forfase og en gjennomføringsfase.

Forfasen

Kommunene skal med bistand av fylkesmannsembetene og eksterne veiledere analysere egne data og danne seg et utfordringsbilde. I tillegg skal de planlegge tiltak, finne kompetansemiljø og planlegge og forankre utviklingsarbeid som skal gjennomføres i neste fase. Forfasen strekker seg over 1 år.

Gjennomføringsfasen

I denne fasen gjennomfører kommunene sine tiltak. Dette kan være i samarbeid med veilederkorps i regi av Udir eller andre kompetansemiljøer som kan bistå i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skoleeierskapet og kvaliteten i skolene i de aktuelle kommunene. Gjennomføringsfasen varer i 2 år.

Innsatsperioden
ForfasenGjennomføringsfasen
Høst 20 Vår 21 Høst 21 Vår 22 Høst 22 Vår 23

- Analysearbeid
- Definere tiltak og finne kompetansemiljø
- Forankringsarbeid
- Klargjøre egen organisasjon

- Igangsetter og gjennomfører tiltak på skoleeier og enhetsnivå
- Evaluere tiltakene og planlegger videreføring av utviklingsarbeid

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!