Oppfølgingsordningen

Kommuner som over tid har svake resultater på sentrale områder i opplæringen, får tilbud om statlig støtte og veiledning gjennom oppfølgingsordningen.

Oppfølgingsordningen er en ordning for kommuner som over tid ikke oppnår tilfredsstillende resultater på sentrale områder i opplæringen. Gjennom ordningen får disse kommunene tilbud om statlig støtte og veiledning for en periode på 3 år.

Kommuner med særskilt behov for støtte til sitt utviklingsarbeid identifiseres ved bruk av et indikatorsett. Indikatorer for sentrale områder innen læringsmiljø og læringsutbytte danner utgangspunkt for en nedre grense for kvalitet.

Innsatsperioden i oppfølgingsordningen består av en forfase og en gjennomføringsfase.

Forfasen

Kommunene skal med bistand av statsforvalterne og eksterne veiledere analysere egne data og danne seg et utfordringsbilde. I tillegg skal de planlegge tiltak, finne kompetansemiljø og planlegge og forankre utviklingsarbeid som skal gjennomføres i neste fase. Forfasen strekker seg over 1 år.

Gjennomføringsfasen

I denne fasen gjennomfører kommunene sine tiltak. De skal sees i sammenheng med analysearbeidet som er gjort i forfasen og skal ha som målsetting å føre til forbedret læringsmiljø og læringsutbytte for elevene.

Aktuelle tiltak for kommunene i ordningen vil kunne være å:

  • videreføre og eventuelt forsterke allerede pågående tiltak og prosesser.
  • igangsette nye tiltak og prosesser i samarbeid med eksterne kompetansemiljøer.
  • inngå regionalt samarbeid om kvalitetsutvikling med andre kommuner.
  • inngå avtale med statsforvalter om regional veiledning der dette er tilgjengelig.
Innsatsperioden
ForfasenGjennomføringsfasen
Høst 20 Vår 21 Høst 21 Vår 22 Høst 22 Vår 23

- Analysearbeid
- Involvere sentrale aktører i kommunen
- Definere tiltak og finne kompetansemiljø
- Forankringsarbeid
- Klargjøre egen organisasjon

- Igangsetter og gjennomfører tiltak på skoleeier og enhetsnivå
- Evaluere tiltakene og planlegger videreføring av utviklingsarbeid

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!