Oppfølgingsordningen for kommuner

Om oppfølgingsordningen

Det er Utdanningsdirektoratet som identifiserer kommuner som får tilbud om å delta i ordningen. Dette skjer annethvert år. Kommuner som er i ordningen, vil ikke bli identifisert på nytt i det neste uttrekket. Innsatsperioden er tre år og er delt inn i to faser; forfasen og gjennomføringsfasen. Forfasen varer et skoleår med oppstart på høsten. Gjennomføringsfasen strekker seg over de to påfølgende skoleårene. 

Forfasen

Kommunene - med bistand av eksterne veiledere og statsforvalter - analyserer egne data og danner et konkret utfordringsbilde. Dataene som er utgangspunkt for uttrekket, vil ikke gi et fullstendig bilde av kvaliteten på opplæringen i kommunen.  Utfordringsbildet må bygge på både kvantitative og kvalitative data og det er konteksten og historiene bak tallene som forklarer årsakene til resultatene. 

Dere setter dere mål, planlegger tiltak, finner aktuelle kompetansemiljø og forankrer utviklingsarbeidet som skal gjennomføres i neste fase. Forfasen strekker seg over 1 år og har som mål at kommunene skal:

 • lage plan for forfasen 
 • vurdere hvilke aktører som bør delta for å sikre at arbeidet får nødvendig forankring i kommunen
 • avklare forventninger til deltakere i arbeidet
 • benytte og forstå et bredt spekter av data som kunnskapsgrunnlag for eget kvalitetsutviklingsarbeid
 • identifisere hva kommunen er god på og som vil kunne komme til nytte i det videre arbeidet
 • danne og forstå eget utfordringsbilde
 • identifisere hva som er nødvendig å gjøre for å få til ønsket utvikling
 • skaffe oversikt over pågående utviklingsarbeid og vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette/forsterke dette arbeidet
 • lage en plan for gjennomføringsfasen
 • inngå avtaler med aktuelle kompetansemiljøer om støtte og veiledning der det er beho
 • vurdere behov for støtte og veiledning til skoleeier/skoleleder for å drive utviklingsarbeidet

Skoleeiere, skoleledere og lærere er alle naturlige og sentrale deltakere i arbeidet. I tillegg forventes det at representanter fra barnehage og det spesialpedagogiske støttesystemet deltar og at tiltak innenfor alle disse fagområdene vurderes i arbeidet med kvalitetsutvikling.

Tiltakene dere velger, må bygge på lokale analyser og behov og sees i sammenheng med andre lokale kompetansetiltak kommunen er engasjert i. Dette kan være tiltak gjennom desentralisert og regionale ordning for kompetanseutvikling og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Gjennomføringsfasen

I denne fasen gjennomfører dere egne tiltak som er basert på arbeidet gjort i forfasen. For mange kommuner vil det være aktuelt å søke støtte fra et kompetansemiljø som kan bistå i arbeidet med å forbedre kvaliteten på områdene dere har valgt ut.

Kompetansemiljøet kan være det lokale universitets- og høyskolemiljøet (UH), som kommunen allerede har en partnerskapsavtale med gjennom desentralisert og regional ordning. Statsforvalter vil også være en viktig samarbeidspartner i denne fasen. Gjennomføringsfasen varer i 2 år.

Høye ambisjoner, felles kunnskap og felles tro på mulighetene er alle viktige faktorer i et læringsfellesskap. Det er avgjørende at dere klarer å utvikle en ny praksis som fører til at barn og unge får et godt læringsmiljø og bedre læringsresultater. I tillegg må dere sikre at dere utvikler måter å videreføre kvalitetsarbeidet etter at ordningen er avsluttet.