Oppfølgingsordningen for kommuner

Hva er målet med ordningen?

Kommuner i ordningen skal bygge kapasitet og kompetanse for å drive kvalitetsutvikling. Dette innebærer at dere som jobber med opplæringen i kommunene identifiserer utfordringer, og setter inn tiltak som fører til kvalitetsforbedring i opplæringen. Deltakelse i oppfølgingsordningen skal underbygge og støtte arbeidet som skjer i de øvrige kompetanseordningene.

Kvaliteten i skolen skyldes ikke faktorer i skolen alene. Andre aktører og faktorer påvirker direkte og indirekte det som skjer i skolen. Det vil i mange tilfeller være nødvendig å involvere andre aktører som jobber med barn og unge i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen.

For eksempel vil et tett samarbeid mellom barnehage, skole og det spesialpedagogiske støttesystemet inkl PPT, bidra til en helhetlig satsing på barn og unge i kommunen.

I tråd med intensjoner fra Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen er det anbefalt at kommuner inkluderer barnehagesektoren i arbeidet med en helhetlig kompetanseutvikling.

 

I Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO ligger det en klar forventning om at det spesialpedagogiske feltet skal taes med i ordningen.  Dette feltet skal også inkluderes i analyser av områder for kvalitetsforbedring og i valg av tiltak.

Kommunene setter ofte inn mange tiltak for å møte de ulike utfordringene, og det kan være krevende å se de ulike tiltakene i sammenheng. Samtidig er det mange utfordringer som ikke kan løses med tiltak innenfor et fagområde, en sektor eller en kommune alene. Det settes høye krav til god kvalitet på tjenester i norske kommuner, og det krever høy kompetanse for å løse dem. Dette vil i stor grad utfordre kommuner til økt tverrfaglig, tverrsektorielt og interkommunalt samarbeid.