Oppfølgingsordningen for kommuner

Tiltak for kvalitetsutvikling

Alle kommuner er omfattet av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Tilskuddsordningen omfatter desentralisert og regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage og skole i tillegg til kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Disse ordningene skal sikre kompetanseutvikling hos skole- og barnehageeiere basert på lokale analyser av behov. Andre tiltak, slik som Læringsmiljøprosjektet, støtter barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å bedre barn og elevers læringsmiljø.

Les mer om kompetanseutvikling her.

For kommunene i oppfølgingsordningen kan det bety at dere allerede er engasjert i kompetanseutviklingstiltak gjennom andre ordninger. I forfasen vil muligheten til å forsterke dette arbeidet være ett av flere tema i dialogen mellom kommunene, veilederne og statsforvalter.

De tiltakene som dere velger å sette i gang skal sees i sammenheng med analysearbeidet som er gjort i forfasen. Med tiltak menes hva dere planlegger å gjøre for å bedre utfordringene avdekket innenfor elevenes læringsmiljø og læringsutbytte.

Mulige tiltak for kommunene kan være å:
• videreføre og forsterke allerede pågående tiltak.
• igangsette nye tiltak i samarbeid med eksterne kompetansemiljøer.
• inngå regionalt samarbeid om kvalitetsutvikling med andre kommuner.
• inngå avtale med statsforvalter om regional veiledning.

Dere kan søke om midler fra statsforvalter til å gjennomføre og styrke nye eller pågående tiltak.