Oppfølgingsordningen for kommuner

Hva er oppfølgingsordningen?

Skolen skal gi alle barn og unge like gode muligheter til faglig og sosial utvikling. Norsk skole lykkes på mange områder, men det er fortsatt store kvalitetsforskjeller mellom skoler i en kommune og mellom kommuner. Dette fører til at for mange elever går ut av grunnskolen uten tilstrekkelig kompetanse for videre utdannings- og yrkesliv. Kvaliteten på utdanningen skal ikke være avhengig av hvor i landet barnet bor eller på hvilken skole barnet går.

Dette rammeverket forklarer hovedprinsippene i ordningen og tydeliggjør forventninger og ansvar for de som deltar.

Ansvaret for kvalitets- og kompetanseutvikling ligger hos lokale myndigheter, men kommuner og fylkeskommuner som ikke får til ønsket utvikling på egen hånd skal få støtte og oppfølging fra staten – Meld St 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Oppfølgingsordningen skal bidra til kvalitetsutvikling i kommuner og skoler slik at de kan nå målene som er satt for opplæringen:

Sektormål for grunnopplæringen:

  • Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø.
  • Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial.
  • De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse.
  • Alle lykkes i opplæringen og utdanningen.