Oppfølgingsordningen for kommuner

Hvem har ansvaret?

Utdanningsdirektoratet

Oppfølgingsordningen er et statlig tiltak og det er Utdanningsdirektoratet som har det overordna ansvaret for drift og utvikling av ordningen.

Udir skal:

 • identifisere kommunene som får delta i ordningen.
 • arrangere samling for nye kommuner i ordningen.
 • fordele midler for kvalitetsutviklingstiltak i kommunene til statsforvalter.
 • fordele midler til regionale samlinger for kommuner i ordningen til statsforvalter.
 • samarbeide med statsforvalterne for å finne gode løsninger for kommunene i ordningen.
 • vurdere behov for videre utvikling av ordningen.
 • utforme og motta rapporteringer.

Kommunene

Kommunen har ansvaret for at lov og forskrift blir oppfylt. I arbeidet med oppfølgingsordningen skal kommunen:

 • lage plan for arbeidet i forfasen i samarbeid med veiledere 
 • involvere nødvendige aktører i de ulike fasene for å sikre god fremdrift, kvalitet og forankring i arbeidet med kvalitetsutviklingen. 
 • inngå avtaler med aktuelle kompetansemiljøer som kan bistå kommunene. 
 • prioritere arbeidet med kvalitetsutvikling gjennom hele innsatsperioden.
 • søke midler hos statsforvalter for pågående eller nye tiltak.
 • rapportere til statsforvalter og Udir i henhold til rapporteringsrutiner

Statsforvalteren

Statsforvalteren har ansvar for å støtte, veilede og følge opp kommuner i oppfølgingsordningen, og skal:

 • ha kontakt med kommunene om grunnlaget for uttrekket og rammer for ordningen.
 • informerer kommunene om mulighetene i ordningen.
 • være en pådriver og tilrettelegger i forfasen.
 • finne lokale kompetansemiljøer og/eller ressurspersoner som kan støtte og veilede kommunene i forfasen.
 • være en samarbeidspartner for kommunene og veilede gjennom hele innsatsperioden. Statsforvalter har god kjennskap til det statlige virkemiddelapparatet og de lokale UH-miljøene, og kan støtte og veilede kommunene i valg av tiltak.
 • arrangere regionale samlinger for kommuner i oppfølgingsordningen.
 • gjøre midler for kvalitetsutviklingstiltak kjent for kommunene og behandle søknader.
 • vurdere hvordan tildelte midler kan fordeles på tiltak.
 • motta rapportering fra kommunene om bruk av midlene.
 • delta på aktuelle samlinger i regi av Udir.
 • vurdere muligheter for regional veiledning som kan støtte og veilede skoleeier og skoleleder i utviklingsarbeidet.
 • støtte kommunene i å se de ulike kompetanseordningene i sammenheng.

Universitet og høyskoler (UH)

Universiteter og høyskoler er en viktig samarbeidspartner og støttespiller for kommunene i utviklingsarbeidet. Gjennom partnerskapsavtalen, skal kommunene og UH samarbeide om å vurdere kompetansebehov. De skal også planlegge og gjennomføre tiltak.

Kommunene står fritt til å velge kompetansemiljø som kan bistå kommunen, men i mange sammenhenger vil det være aktuelt å samarbeide med lokale UH-miljø. I arbeidet med oppfølgingsordningen kan UH:

 • støtte og veilede kommunene i forfasen.
 • bistå med kompetansetiltak i tråd med kommunens utfordringer.
 • bistå kommunene med å finne frem til alternative kompetansemiljø dersom de selv ikke har den kompetansen som kreves eller ikke har kapasitet.
 • bistå skoleeier og skoleleder med støtte og veiledning i å lede endrings- og utviklingsarbeid i egen kommune.
 • se tiltak i kommunene i sammenheng med arbeid i de øvrige ordningene.

Eksterne veiledere

Alle kommuner i ordningen skal få støtte og veiledning av eksterne veiledere gjennom forfasen. Det er statsforvalter som finner tilgjengelige ressurser lokalt og tilrettelegger en forfase i samarbeid med kommunene og veilederne. UH-sektor vil være en naturlig samarbeidspartner i dette arbeidet.

De eksterne veilederne skal:

 • støtte og veilede kommunene med å nå målsettingen for forfasen.
 • samarbeide med statsforvalter.
 • delta på samlinger i regi av Udir og statsforvalter.
 • hjelpe kommunene til å finne gode samarbeidspartnere i arbeidet med kompetanseutvikling.